logo Paraulesque

[inici] [mots encreuats automàtics] [sopa de lletres automàtic] [paraules aleatòries] [comptador de paraules]
Paraules que
comencen per:
Paraules que
acaben en:
[Anar a pàgina d'inici]  
Paraules que
tinguin les lletres:
Paraules que no
tinguin les lletres:
Paraules que
tinguin la cadena:
Paraules que no
tinguin la cadena:
Nombre de síl·labes:
Nombre de lletres:
Filtre anti accents
Tipus de diccionariS'han trobat 1159 paraules que:
  • Tinguin la cadena de text "mer" a qualsevol lloc.
  • Utilitzant el diccionari de català oficial, topònims i noms propis, amb 165.000 paraules.

---> Selecciona com vols veure els resultats: <---
Llistat paraules simpleLlistat paraules simple per síl·labesLlistat paraules simple per nombre de lletresLlistat paraules en columnaLlistat paraules en columna per síl·labesLlistat paraules en columna por número de letras

Paraules que tinguin 3 lletres

mer

Paraules que tinguin 4 lletres

Amer
mera
merc
mere
merí
mero
mers

Paraules que tinguin 5 lletres

armer
cimer
damer
dímer
domer
emèra
femer
fumer
fúmer
gomer
hamer
Homer
húmer
khmer
mercè
merda
meres
mèrit
merla
Meroe
meron
nòmer
pimer
pomer
remer
rimer
romer
samer
somer
Sumer
témer
vimer
vòmer

Paraules que tinguin 6 lletres

amerar
animer
anòmer
armera
armers
aromer
càmera
cimera
cimers
comerç
delmer
dímera
dímers
domers
efímer
emèrit
epímer
esmerç
femeró
flamer
former
fumera
fumers
gomera
gomers
grumer
immers
isòmer
khmers
llimer
merant
mercat
mercer
mercès
merder
merdós
mereix
Merici
merina
merino
merins
merita
mèrits
merlet
merlot
mèrvel
miòmer
numera
número
palmer
pàlmer
plomer
pomera
pomers
prémer
primer
ramera
remera
remers
romera
salmer
somera
somerí
sumeri
trémer
trímer
vimera
xurmer

Paraules que tinguin 7 lletres

Almeria
alumera
amerenc
americà
Amèrica
americi
Amerigo
animera
animers
anòmers
antímer
armeres
armeria
armèria
bromera
cameral
càmeres
Camerun
cimeres
cimerol
cimmeri
colomer
decàmer
delmera
delmers
demèrit
dímeres
domeria
ectòmer
efèmera
efímera
efímers
eimeria
emergia
emergir
emergit
emèrita
emèrits
emersió
entémer
enumera
epimera
epímera
epimeró
epímers
esmerça
esmeril
esmerla
estamer
flamera
flameró
formera
formers
fotimer
fumeral
fumeres
fumerol
fumerri
gomeres
gramera
Guimerà
hexàmer
homèric
homòmer
humeral
immersa
innúmer
isòmera
isòmers
llimera
llomera
mamerri
mamertí
merangí
mercant
mercats
mercera
mercers
mercuri
merdera
merders
merdosa
mereixi
merenga
mereria
meridià
merines
merinos
meritar
meritat
meritós
mèrlera
merleta
merlets
Meroveu
mesòmer
metàmer
monòmer
nemerte
Nemertí
numeral
numerar
numerat
numèric
números
numerus
nyàmera
octàmer
palmera
palmerí
plomera
polímer
pomerar
pomeres
primera
primers
quimera
raïmera
remeres
romeria
salemer
somerer
someres
sumèria
sumeris
talemer
Tamerlà
telòmer
trímera
trímers
tumèric
turmera
xamerlí
xurmera
xurmers

Paraules que tinguin 8 lletres

aglomera
amerenca
amerencs
amerindi
animeres
anisòmer
anomeria
anomèric
armeries
artròmer
balsamer
benemèra
benimerí
bromerós
bumerang
camerino
canemera
capsòmer
cimmèria
cimmeris
Colomers
comercia
comerços
consumer
cromòmer
decàmera
decàmers
delmeres
demersal
desmèrit
dulcimer
efèmeres
efímeres
emergeix
emergent
emergida
emèrites
emmerdar
enumerar
enumerat
enumeren
epímeres
epimeria
escumera
esmerçar
esmerçat
esmercen
esmerila
esmerlit
esprémer
estamera
estamers
extremer
formeres
formeret
fumerada
fumereta
fumerola
glomèrul
heptàmer
hexàmera
hexàmers
homèrica
homèrics
homèrida
homòmera
homòmers
immergir
immergit
immerses
immersió
immersiu
immersor
immersos
infermer
innúmera
innúmers
isòmeres
isomeria
isomèric
llimerol
macròmer
mamèrria
mamerris
meràlgia
merament
Meranges
mercadal
mercader
mercants
mercaptà
mercapto
Mercator
merceres
merceria
mercúric
mercurós
merderes
merdoses
merdosos
merdufai
mereixen
merèixer
mereixes
mereixeu
merengat
merengue
merescut
meresqué
meretriu
meritada
meritori
meritosa
merletar
merletat
meròedre
meroític
meromorf
meròpids
merozoït
mesmèric
mesòmera
mesòmers
metàmera
metàmers
micròmer
monkhmer
monòmers
neuròmer
numerada
numerals
numerari
numerats
numèrica
numèrics
octàmera
octàmers
oligòmer
osmèrids
palmerar
palmeres
pentàmer
perfumer
plomeria
podrimer
polímera
polímers
pomerani
pomereda
pomerola
poncemer
primera»
primeres
primeria
quimeres
quimèric
quimerós
quimerut
rabdòmer
redelmer
reesmerç
romerola
salemera
salemers
sarcòmer
somerera
somerers
somereta
somerina
somerins
submergí
sumèries
talemera
talemers
tautòmer
temerari
tetràmer
trímeres
vimerera
xurmeres

Paraules que tinguin 9 lletres

aglomerar
aglomerat
almeraïta
almerienc
Alzheimer
americana
americans
ameríndia
amerindis
Amèriques
amerístic
anisòmera
anisòmers
anomèrica
anomèrics
balsamera
benemèrit
bicameral
blastòmer
bromereig
bromerosa
cameràman
camerunès
capsòmers
centròmer
cimmèries
comercial
comerciar
copolímer
criptòmer
decàmeres
edemèrids
efemèride
efemèrids
elastòmer
emergides
encamerar
enciamera
epimerita
esmerçats
esmerilar
esmerlida
esmerlits
estameres
extremera
extremers
flamerada
flamerons
fumerolià
glomerals
glomèruls
hemeralop
heptàmera
heptàmers
heteròmer
hexàmeres
homòmeres
immergeix
immergent
immergits
immeritat
immersius
immersiva
immersora
immersors
infermera
infermers
innúmeres
isomerasa
isomèrica
isomèrics
latimèria
llagrimer
mamèrries
mamertina
mamertins
merangina
merangins
Merangues
meravella
meravellà
meravello
mercadeig
mercadera
mercaders
mercantil
mercaptur
mercedari
mercenari
merceneta
mercurial
mercúrica
mercúrics
mercurosa
merderada
merdícola
merdisser
merdufaia
merdufais
mereixent
merengada
merengats
merescuda
meretrici
meretrius
mericarpi
mericisme
meridiana
meridians
meristema
meritable
meritació
meritòria
meritoris
meritoses
meritosos
merletada
merletats
meroèdria
meroèdric
merogònia
meroítica
meroítics
meromorfa
meromorfs
merovingi
merozoïts
mertiolat
mesmèrica
mesmèrics
mesòmeres
mesomeria
mesomèric
metàmeres
metameria
metamèric
monomèric
nemertins
neocimeri
numerable
numeració
numerades
numerador
numerària
numeraris
octàmeres
oligòmers
palmereta
palmerina
palmerins
palmerola
pentàmera
pentàmers
perfumera
perfumers
polímeres
polimeria
polimèric
pomerània
pomeranis
poncemers
prevòmers
primerenc
primeries
quaresmer
quimèrica
quimèrics
quimèrids
quimerosa
quimeruda
quimeruts
salemeres
somereres
someretes
somerines
submergir
submergit
submersió
talemeres
tautòmera
temerària
temeraris
temeritat
tetràmera
tetràmers

Paraules que tinguin 10 lletres

aglomerada
aglomerant
aglomerats
al·lomeria
almerienca
almeriencs
amerenques
americanes
ameríndies
amerística
amerístics
anisòmeres
badomeries
benemèrita
benemèrits
benidormer
benimerina
benimerins
blastòmers
bromerejar
bromeroses
bromerosos
camerunesa
comercials
comerciant
comercieja
conglomerà
connumerar
copolímers
criptòmera
criptòmers
demeritori
dimeritzar
efemèrides
efemeròfit
electròmer
emergeixen
emergència
emmerletar
emmerletat
enantiòmer
enquimerar
enquimerat
enumerable
enumeració
enumeratiu
escalemera
esmerletar
esmerlides
euromercat
extremeres
flamerejar
glicimeris
glomerular
hemeroteca
heptàmeres
heteròmera
heteròmers
homeomeria
homèriques
immerescut
immergible
immergides
immeritada
immeritats
immeritori
immersions
immersives
immersores
infermeres
infermeria
isomerisme
Kretschmer
macrohèmer
magatzemer
mamertines
merangines
meravellar
meravellat
meravelles
meravellós
mercadejar
mercaderes
mercaderia
mercantils
mercatorià
mercedària
mercedaris
mercenària
mercenaris
mercromina
mercurials
mercuroses
mercurosos
merdissera
merdissers
merdufaies
mereixedor
merengades
merescudes
meretrícia
meretricis
mericarpis
meridianes
meridional
meristemes
meritíssim
meritòries
merletades
merlúccids
meroèdrica
meroèdrics
meromorfes
meromòrfic
Merostomat
merovíngia
merovingis
mesmerisme
mesomèrica
mesomèrics
metamèrica
metamèrics
microhèmer
monomèrica
monomèrics
neocimèria
neocimeris
nictemeral
numeradora
numeradors
numeràries
numèriques
palmerines
panamericà
pentàmeres
perfumeres
perfumeria
polimerasa
polimèrica
polimèrics
pomerànies
poncemerar
postermera
primerejar
primerenca
primerencs
quimeroses
quimerosos
quimerudes
reesmerçar
santjaumer
submergeix
submergida
submergien
submergits
tautomeria
tautomèric
telecàmera
temeràries
terpolímer
tetràmeres
unicameral

Paraules que tinguin 11 lletres

afroamericà
aglomeració
aglomerades
aglomerador
aglomerants
alçapremera
alfanumèric
anomèriques
antemeridià
antimeridià
benemèrites
benidormera
benidormers
benimerines
branquiòmer
cameralisme
cameralista
cameruneses
camerunesos
colomersenc
comerciable
comercianta
comerciants
comerciejar
conglomerar
conglomerat
criptòmeres
criptomèria
demeritòria
demeritoris
desemmerdar
desmerèixer
desmerletar
desmerletat
efímerament
electròmera
electròmers
emmerdissar
emmerletada
emmerletats
enantiòmera
enantiòmers
enumeratius
enumerativa
es Mercadal
esmerdissar
esmerilador
fanglomerat
frinomèrids
gendarmeria
glicimèrids
hemeralopia
hemeritrina
heteròmeres
hipermercat
homopolímer
immerescuda
immerescuts
immeritades
immeritòria
immeritoris
innumerable
isomèriques
isomeritzar
kimmeridgià
macrohèmera
macrohèmers
magatzemera
magatzemers
meravellosa
mercadalenc
mercaderies
mercantívol
mercedàries
mercenàries
merceritzar
merceritzat
mercúriques
mercurocrom
merdissaire
merdisseres
mereixedora
mereixedors
mereixement
meretrícies
meridionals
merital·lus
meritíssima
meritíssims
meroblàstic
merocianina
meroítiques
meromòrfica
meromòrfics
merostomats
merotrípids
merovíngies
mesmèriques
mesomerisme
metamerisme
microhèmera
microhèmers
monocameral
neocimèries
numeradores
numerologia
oligomèrica
polimeritza
postmeridià
primerament
quimèriques
santjaumera
santjaumers
sobredelmer
submergible
submergides
sud-americà
Sud-amèrica
supermercat
tautomèrica
tautomèrics
terratrémer
trihemímera

Paraules que tinguin 12 lletres

aglomeradora
aglomeradors
alfanumèrica
alfanumèrics
almerienques
americanisme
americanista
amerístiques
angloamericà
benidormeres
benifallimer
benmereixent
binissalemer
colomersenca
colomersencs
comerciables
concameració
conglomerada
conglomerant
conglomerats
demeritòries
desmerletada
desmerletats
diastereòmer
dimerització
efemeròpters
electròmeres
electromeria
electromèric
emmerletades
enantiòmeres
enantiomeria
enumeracions
enumeratives
esmeriladora
esmeriladors
esmerilament
extrameridià
glomerulitis
hadromerines
hemerografia
hemerogràfic
hepthemímera
homèricament
iberoamericà
immerescudes
immeritòries
macrohèmeres
magatzemeres
meravelloses
meravellosos
mercadalenca
mercadalencs
mercantívola
mercantívols
mercatoriana
mercatorians
mercuriamoni
mereixedores
meristemàtic
meritíssimes
meritocràcia
mermitoïdeus
meroblàstica
meroblàstics
meroèdriques
mesomèriques
metamèriques
microhèmeres
monomèriques
nictohemeral
nord-americà
numeradament
numèricament
panamericana
panamericans
penthemímera
polial·lòmer
polimèriques
polimeritzar
primerenques
promeristema
santjaumeres
superhumeral
tautomerisme

Paraules que tinguin 13 lletres

afroamericana
afroamericans
aglomeracions
aglomeradores
americanitzar
antemeridiana
antemeridians
benifallimera
benifallimers
benmereixença
bicameralisme
binissalemera
binissalemers
centreamericà
comercialitat
comercialitza
comercialment
conglomeració
desemmerletar
Desemmerletat
desenquimerar
desmereixedor
desmerletades
diastereòmera
diastereòmers
electromèrica
electromèrics
enquimerament
esmeriladores
estereoisòmer
fenilmercúric
formerformera
francoamericà
hemerocal·lis
hemerogràfica
hemerogràfics
immersionisme
immersionista
insubmergible
isomerització
kimmeridgiana
kimmeridgians
llimerllimera
mercantilisme
mercantilista
mercantilment
mercantívoles
mercatorianes
mercerització
merceritzatge
merchandising
mercurialisme
merescudament
meristemàtica
meristemàtics
meritòriament
meromòrfiques
numerabilitat
panamericanes
plomerplomera
postmeridiana
postmeridians
quimèricament
quimeriformes
sud-americana
sud-americans
supernumerari
tautomèriques
temeràriament

Paraules que tinguin 14 lletres

afroamericanes
alfanumèriques
americanística
angloamericana
angloamericans
antemeridianes
antiaglomerant
atropoisomeria
benifallimeres
binissalemeres
colomersenques
comercialitzar
comercialitzen
comerciantalla
copolimeritzar
desmereixedora
desmereixedors
diastereòmeres
diastereomeria
diastereomèric
enumerabilitat
estereoisòmera
estereoisòmers
extrameridiana
extrameridians
hispanoamericà
Hispanoamèrica
iberoamericana
iberoamericans
italoamericans
kimmeridgianes
llatinoamericà
mercadalenques
mercantilitzar
mercaptoacètic
mercaptopurina
merceritzadora
meroblàstiques
metamerització
nord-americana
nord-americans
paleonemertins
polimerització
postmeridianes
Reimer-Tiemann
sud-americanes
supernumerària
supernumeraris
telomerització
unicameralisme

Paraules que tinguin 15 lletres

americanització
angloamericanes
autoaglomeració
centreamericana
centreamericans
desmereixedores
diastereoisòmer
diastereomèrica
diastereomèrics
diasteroisòmers
electromèriques
enantiomèriques
escapulohumeral
estereoisòmeres
estereoisomeria
extrameridianes
francoamericana
francoamericans
hemerogràfiques
heteronemertins
iberoamericanes
immerescudament
juxtaglomerular
meravellosament
meristemàtiques
monocameralisme
nord-americanes
panamericanisme
panamericanista
pelagonemertins
submergibilitat
supernumeràries

Paraules que tinguin 16 lletres

bdel·lonemertins
centreamericanes
centremeridional
comercialització
copolimerització
diastereoisòmera
francoamericanes
hispanoamericana
hispanoamericans
llatinoamericana
llatinoamericans
mercantívolament

Paraules que tinguin 17 lletres

despolimerització
diastereoisomeria
diastereomèriques
glomerulonefritis
hispanoamericanes
insubmergibilitat
llatinoamericanes

Paraules que tinguin 18 lletres

anglo-nord-americà

Paraules que tinguin 19 lletres

Acetoxifenilmercuri
sud-americamericana

Paraules que tinguin 20 lletres

nord-americamericana

Paraules que tinguin 21 lletres

Santa Maria de Merlès

Paraules que tinguin 22 lletres

triosafosfatoisomerasa

Paraules que tinguin 23 lletres

Etilmercuritiosalicilat

Paraules que tinguin 26 lletres

Santa Eulàlia de Riuprimer

Paraules que tinguin 28 lletres

desoxiribonucleic-polimerasa

Paraules que tinguin más de 30

dibromohidroximercurifluoresceïna


Llistat paraules simpleLlistat paraules simpleLlistat paraules simple per nombre de lletresLlistat paraules simpleLlistat paraules simpleLlistat paraules en columna por número de letras

Suggeriments per trobar més resultats:


 
Paraules que
comencen per:
Paraules que
acaben en:
[Anar a pàgina d'inici]  
Paraules que
tinguin les lletres:
Paraules que no
tinguin les lletres:
Paraules que
tinguin la cadena:
Paraules que no
tinguin la cadena:
Nombre de síl·labes:
Nombre de lletres:
Filtre anti accents
Tipus de diccionari

Altres recursos que et podrien agradar:

  • Generador de paraules aleatòries. Prem el botó i la pàgina web mostrarà una paraula a l'atzar, útil per brainstormings, jocs com Pictionary, etc.
  • Generador de mots encreuats. Tria un tema i automàticament et crea uns mots encreuats a punt per imprimir. Hi ha milions de combinacions diferents.
  • Comptador de paraules i caràcters . Per poder comptar quantes paraules, caràcters i les vegades que apareix cada paraula i cada lletra a un text.
  • Generador de sopes de lletres. Igual que abans, tria el tema desitjat i nivell de dificultat, ja sigui per a nens, difícils, fàcils, d'animals ... i de manera automàtica obtindràs la teva sopa de lletres. Mai es repeteixen els dissenys.
També pots fer servir altres diccionaris a ParaulesQue:

[inici] [mots encreuats automàtics] [sopa de lletres automàtic] [paraules aleatòries] [comptador de paraules]

Dubtes, suggeriments? contacta amb nosaltres.


Resultats en 0,86 segons.
© www.paraulesque.com (política de privacitat)