logo Paraulesque

[inici] [mots encreuats automàtics] [sopa de lletres automàtic] [paraules aleatòries] [comptador de paraules]
Paraules que
comencen per:
Paraules que
acaben en:
[Anar a pàgina d'inici]  
Paraules que
tinguin les lletres:
Paraules que no
tinguin les lletres:
Paraules que
tinguin la cadena:
Paraules que no
tinguin la cadena:
Nombre de síl·labes:
Nombre de lletres:
Filtre anti accents
Tipus de diccionariS'han trobat 1159 paraules que:
  • Tinguin la cadena de text "mer" a qualsevol lloc.
  • Utilitzant el diccionari de català oficial, topònims i noms propis, amb 165.000 paraules.

---> Selecciona com vols veure els resultats: <---
Llistat paraules simpleLlistat paraules simple per síl·labesLlistat paraules simple per nombre de lletresLlistat paraules en columnaLlistat paraules en columna per síl·labesLlistat paraules en columna per nombre de lletres

Paraules que tinguin 1 síl·laba

khmer
khmers
mer
merc
mercè
mercès
mèrit
mèrits
mers
mèrvel
nòmer
pàlmer
vòmer

Paraules que tinguin 2 síl·labes

Amer
anòmer
anòmers
armer
armèria
armers
artròmer
blastòmer
blastòmers
càmera
càmeres
capsòmer
capsòmers
centròmer
cimer
cimers
cimmèria
cimmèries
comerç
criptòmer
criptòmers
cromòmer
damer
decàmer
decàmers
delmer
delmers
demèrit
desmèrit
dímer
dímers
domer
domers
ectòmer
emèra
emèrit
emèrits
esmerç
femer
flamer
former
formers
fumer
fúmer
fumers
glomèrul
glomèruls
gomer
gomers
grumer
Guimerà
hamer
heptàmer
heptàmers
hexàmer
hexàmers
Homer
homèric
homèrics
homòmer
homòmers
húmer
immers
isòmer
isòmers
Kretschmer
llimer
macròmer
mamèrria
mamèrries
mera
meràlgia
merant
mercant
mercants
mercaptà
mercat
mercats
mercer
mercers
merda
merder
merders
merdós
mere
mereix
meres
merí
merins
merla
mèrlera
merlet
merlets
merlot
mero
meron
meròpids
mesmèric
mesmèrics
mesòmer
mesòmers
metàmer
metàmers
micròmer
miòmer
monkhmer
monòmer
monòmers
neuròmer
numèric
numèrics
octàmer
octàmers
osmèrids
palmer
pentàmer
pentàmers
pimer
plomer
pomer
pomers
prémer
prevòmers
primer
primers
quimèric
quimèrics
quimèrids
rabdòmer
remer
remers
rimer
romer
salmer
samer
sarcòmer
somer
Sumer
sumèria
sumèries
Tamerlà
tautòmer
telòmer
témer
tetràmer
tetràmers
trémer
trímer
trímers
tumèric
vimer
xurmer
xurmers

Paraules que tinguin 3 síl·labes

Almeria
almerienc
almeriencs
Alzheimer
amerar
amerenc
amerencs
americà
Amèrica
Amèriques
animer
animers
anisòmer
anisòmers
anomèric
anomèrics
antímer
armera
armeres
armeria
armeries
aromer
balsamer
benemèra
benemèrit
benemèrits
branquiòmer
bromera
bromereig
bromerós
bumerang
cameral
cameràman
Camerun
camerunès
cimera
cimeres
cimerol
cimmeri
cimmeris
colomer
Colomers
comercia
comercial
comercials
comerciant
comerciants
comerciar
comerços
conglomerà
consumer
criptòmera
criptòmeres
criptomèria
decàmera
decàmeres
delmera
delmeres
demersal
dímera
dímeres
domeria
dulcimer
edemèrids
efèmera
efèmeres
efemèrids
efímer
efímers
eimeria
elastòmer
electròmer
electròmers
emergeix
emergència
emergent
emergia
emergir
emergit
emèrita
emèrites
emmerdar
entémer
epímer
epímers
esmerça
esmerçar
esmerçat
esmerçats
esmercen
esmeril
esmerla
esmerlit
esmerlits
esprémer
estamer
estamers
extremer
extremers
femeró
flamera
flameró
flamerons
formera
formeres
formeret
fotimer
frinomèrids
fumera
fumeral
fumeres
fumerol
fumerri
glicimèrids
glomerals
gomera
gomeres
gramera
heptàmera
heptàmeres
heteròmer
heteròmers
hexàmera
hexàmeres
homèrica
homèrida
homèriques
homòmera
homòmeres
humeral
immergeix
immergent
immergir
immergit
immergits
immersa
immerses
immersions
immersiu
immersius
immersor
immersors
immersos
infermer
infermers
innúmer
innúmers
isòmera
isòmeres
isomèric
isomèrics
latimèria
llagrimer
llimera
llimerol
llomera
macrohèmer
macrohèmers
mamerri
mamerris
mamertí
mamertins
merament
Meranges
merangí
merangins
Merangues
meravellà
mercadal
mercadeig
mercader
mercaders
mercantil
mercantils
mercapto
mercaptur
Mercator
mercedària
mercedàries
mercenària
mercenàries
mercera
merceres
merceria
mercuri
mercurial
mercurials
mercúric
mercúrics
mercurós
merdera
merderes
merdisser
merdissers
merdosa
merdoses
merdosos
merdufai
merdufais
mereixen
mereixent
merèixer
mereixes
mereixeu
mereixi
merenga
merengat
merengats
merengue
mereria
merescut
meretriu
meretrius
Merici
meridià
meridians
merina
merines
merino
merinos
merita
meritar
meritat
meritòria
meritòries
meritós
merleta
merletar
merletat
merletats
merlúccids
meroblàstic
meroblàstics
Meroe
meròedre
meroèdria
meroèdric
meroèdrics
merogònia
meromorf
meromòrfic
meromòrfics
meromorfs
Meroveu
merozoït
merozoïts
mertiolat
mesmèrica
mesmèriques
mesòmera
mesòmeres
mesomèric
mesomèrics
metàmera
metàmeres
metamèric
metamèrics
microhèmer
microhèmers
monomèric
monomèrics
nemerte
Nemertí
nemertins
numera
numeral
numerals
numerar
numerària
numeràries
numerat
numerats
numèrica
numèriques
número
números
numerus
nyàmera
octàmera
octàmeres
oligòmer
oligòmers
palmera
palmerar
palmeres
palmerí
palmerins
pentàmera
pentàmeres
perfumer
perfumers
plomera
plomeria
podrimer
polial·lòmer
polímer
polimèric
polimèrics
polímers
pomera
pomerània
pomerànies
pomerar
pomeres
poncemer
poncemers
primera
primera»
primerenc
primerencs
primeres
primeria
primeries
quaresmer
quimera
quimeres
quimèrica
quimèriques
quimerós
quimerut
quimeruts
raïmera
ramera
redelmer
reesmerç
remera
remeres
romera
romeria
salemer
salemers
santjaumer
santjaumers
somera
somerer
somerers
someres
somerí
somerins
submergeix
submergí
submergien
submergir
submergit
submergits
sumeri
sumeris
talemer
talemers
tautòmera
tautomèric
tautomèrics
temerària
temeràries
tetràmera
tetràmeres
trímera
trímeres
turmera
vimera
xamerlí
xurmera
xurmeres

Paraules que tinguin 4 síl·labes

aglomera
aglomerant
aglomerants
aglomerar
aglomerat
aglomerats
al·lomeria
alfanumèric
alfanumèrics
almeraïta
almerienca
almerienques
alumera
amerenca
amerenques
americans
americi
Amerigo
amerindi
ameríndia
ameríndies
amerindis
amerístic
amerístics
animera
animeres
anisòmera
anisòmeres
anomeria
anomèrica
anomèriques
badomeries
balsamera
benemèrita
benemèrites
benidormer
benidormers
benimerí
benimerins
benmereixent
bicameral
bromerejar
bromerosa
bromeroses
bromerosos
camerino
canemera
colomersenc
colomersencs
comerciable
comerciables
comercialment
comercianta
comercieja
comerciejar
conglomerant
conglomerar
conglomerat
conglomerats
connumerar
copolímer
copolímers
demeritòria
demeritòries
desemmerdar
desmerèixer
desmerletar
desmerletat
desmerletats
diastereòmer
diastereòmers
diasteroisòmers
dimeritzar
efemèride
efemèrides
efemeròfit
efemeròpters
efímera
efímeres
electròmera
electròmeres
electromèric
electromèrics
emergeixen
emergida
emergides
emersió
emmerdissar
emmerletar
emmerletat
emmerletats
enantiòmer
enantiòmers
encamerar
enciamera
enquimerar
enquimerat
enumera
enumerar
enumerat
enumeren
epimera
epímera
epímeres
epimeria
epimeró
es Mercadal
escumera
esmerdissar
esmerila
esmerilar
esmerletar
esmerlida
esmerlides
estamera
estameres
euromercat
extremera
extremeres
fanglomerat
flamerada
flamerejar
fumerada
fumereta
fumerola
fumerolià
gendarmeria
glicimeris
glomerular
hemeralop
hemerogràfic
hemerogràfics
heteròmera
heteròmeres
hipermercat
homèricament
immerescut
immerescuts
immergible
immergides
immeritat
immeritats
immeritòria
immeritòries
immersió
immersiva
immersives
immersora
immersores
infermera
infermeres
infermeria
innúmera
innúmeres
isomeria
isomèrica
isomèriques
kimmeridgià
kimmeridgians
macrohèmera
macrohèmeres
magatzemer
magatzemers
mamertina
mamertines
merangina
merangines
meravella
meravellar
meravellat
meravelles
meravello
meravellós
mercadalenc
mercadalencs
mercadejar
mercadera
mercaderes
mercaderia
mercaderies
mercantilment
mercantívol
mercantívols
mercatorià
mercatorians
mercedari
mercedaris
mercenari
mercenaris
merceneta
merceritzar
merceritzat
merchandising
mercromina
mercúrica
mercúriques
mercurocrom
mercurosa
mercuroses
mercurosos
merderada
merdícola
merdissaire
merdissera
merdisseres
merdufaia
merdufaies
mereixedor
mereixedors
mereixement
merengada
merengades
merescuda
merescudes
meresqué
meretrici
meretrícia
meretrícies
meretricis
mericarpi
mericarpis
mericisme
meridiana
meridianes
meridional
meridionals
meristema
meristemàtic
meristemàtics
meristemes
meritable
meritada
merital·lus
meritíssim
meritíssims
meritocràcia
meritori
meritòriament
meritoris
meritosa
meritoses
meritosos
merletada
merletades
mermitoïdeus
meroblàstica
meroblàstiques
meroèdrica
meroèdriques
meroític
meroítics
meromorfa
meromorfes
meromòrfica
meromòrfiques
Merostomat
merostomats
merotrípids
merovingi
merovíngia
merovíngies
merovingis
mesmerisme
mesomeria
mesomèrica
mesomèriques
metameria
metamèrica
metamèriques
microhèmera
microhèmeres
monomèrica
monomèriques
neocimèria
neocimèries
nictemeral
nord-americà
numerable
numerada
numerades
numerador
numeradors
numerari
numeraris
numèricament
palmereta
palmerina
palmerines
palmerola
panamericà
perfumera
perfumeres
perfumeria
polímera
polímeres
polimeria
polimèrica
polimèriques
pomerani
pomeranis
pomereda
pomerola
poncemerar
postermera
postmeridià
postmeridians
primerament
primerejar
primerenca
primerenques
quimèricament
quimerosa
quimeroses
quimerosos
quimeruda
quimerudes
reesmerçar
Reimer-Tiemann
romerola
salemera
salemeres
santjaumera
santjaumeres
sobredelmer
somerera
somereres
somereta
someretes
somerina
somerines
submergible
submergida
submergides
submersió
sud-americà
Sud-amèrica
supermercat
talemera
talemeres
tautomeria
tautomèrica
tautomèriques
telecàmera
temerari
temeràriament
temeraris
temeritat
terpolímer
terratrémer
vimerera

Paraules que tinguin 5 síl·labes

afroamericà
aglomeracions
aglomerada
aglomerades
aglomerador
aglomeradors
alçapremera
alfanumèrica
alfanumèriques
americana
americanes
amerística
amerístiques
angloamericà
antemeridià
antemeridians
antiaglomerant
antimeridià
bdel·lonemertins
benidormera
benidormeres
benifallimer
benifallimers
benimerina
benimerines
benmereixença
binissalemer
binissalemers
cameralisme
cameralista
camerunesa
cameruneses
camerunesos
centreamericà
colomersenca
colomersenques
comercialitat
comercialitza
comercialitzar
comercialitzen
comerciantalla
conglomerada
demeritori
demeritoris
desemmerletar
Desemmerletat
desenquimerar
desmereixedor
desmereixedors
desmerletada
desmerletades
diastereoisòmer
diastereòmera
diastereòmeres
diastereomèric
diastereomèrics
efímerament
electromeria
electromèrica
electromèriques
emmerletada
emmerletades
enantiòmera
enantiòmeres
enantiomeria
enantiomèriques
enquimerament
enumerable
enumeracions
enumeratiu
enumeratius
epimerita
escalemera
esmerilador
esmeriladors
esmerilament
estereoisòmer
estereoisòmers
extrameridià
extrameridians
fenilmercúric
formerformera
francoamericà
glomerulitis
hadromerines
hemeralopia
hemeritrina
hemerocal·lis
hemerografia
hemerogràfica
hemerogràfiques
hemeroteca
hepthemímera
homeomeria
homopolímer
immerescuda
immerescudes
immeritada
immeritades
immeritori
immeritoris
immersionisme
immersionista
innumerable
insubmergible
isomerasa
isomerisme
isomeritzar
kimmeridgiana
kimmeridgianes
llimerllimera
magatzemera
magatzemeres
meravellosa
meravelloses
meravellosos
mercadalenca
mercadalenques
mercantilisme
mercantilista
mercantilitzar
mercantívola
mercantívoles
mercaptoacètic
mercatoriana
mercatorianes
merceritzatge
mercurialisme
mercuriamoni
mereixedora
mereixedores
merescudament
meristemàtica
meristemàtiques
meritació
meritíssima
meritíssimes
merocianina
meroítica
meroítiques
mesomerisme
metamerisme
monocameral
neocimeri
neocimeris
nictohemeral
nord-americans
numeració
numeradament
numeradora
numeradores
numerologia
oligomèrica
panamericans
penthemímera
plomerplomera
polimerasa
polimeritza
polimeritzar
postmeridiana
postmeridianes
promeristema
quimeriformes
sud-americans
superhumeral
supernumerària
supernumeràries
tautomerisme
trihemímera
unicameral

Paraules que tinguin 6 síl·labes

afroamericans
aglomeració
aglomeradora
aglomeradores
americanisme
americanista
americanitzar
angloamericans
anglo-nord-americà
antemeridiana
antemeridianes
atropoisomeria
benifallimera
benifallimeres
bicameralisme
binissalemera
binissalemeres
centreamericans
centremeridional
concameració
conglomeració
copolimeritzar
desmereixedora
desmereixedores
diastereoisòmera
diastereomeria
diastereomèrica
diastereomèriques
dimerització
enumeració
enumerativa
enumeratives
escapulohumeral
esmeriladora
esmeriladores
estereoisòmera
estereoisòmeres
extrameridiana
extrameridianes
francoamericans
heteronemertins
hispanoamericà
Hispanoamèrica
iberoamericà
immerescudament
juxtaglomerular
llatinoamericà
meravellosament
mercantívolament
mercaptopurina
mercerització
merceritzadora
nord-americana
nord-americanes
numerabilitat
paleonemertins
panamericana
panamericanes
pelagonemertins
Santa Maria de Merlès
submergibilitat
sud-americana
sud-americanes
supernumerari
supernumeraris

Paraules que tinguin 7 síl·labes

afroamericana
afroamericanes
americanística
angloamericana
angloamericanes
centreamericana
centreamericanes
comercialització
diastereoisomeria
enumerabilitat
estereoisomeria
francoamericana
francoamericanes
glomerulonefritis
hispanoamericans
iberoamericans
insubmergibilitat
isomerització
italoamericans
llatinoamericans
metamerització
monocameralisme
panamericanisme
panamericanista
polimerització
telomerització
unicameralisme

Paraules que tinguin 8 síl·labes

americanització
autoaglomeració
copolimerització
despolimerització
hispanoamericana
hispanoamericanes
iberoamericana
iberoamericanes
llatinoamericana
llatinoamericanes
Santa Eulàlia de Riuprimer

Paraules que tinguin 9 síl·labes

Acetoxifenilmercuri
nord-americamericana
sud-americamericana
triosafosfatoisomerasa

Paraules que tinguin más de 9 síl·labes

desoxiribonucleic-polimerasa
dibromohidroximercurifluoresceïna
Etilmercuritiosalicilat


Llistat paraules simpleLlistat paraules simpleLlistat paraules simple per nombre de lletresLlistat paraules simpleLlistat paraules simpleLlistat paraules en columna per nombre de lletres

Suggeriments per trobar més resultats:


 
Paraules que
comencen per:
Paraules que
acaben en:
[Anar a pàgina d'inici]  
Paraules que
tinguin les lletres:
Paraules que no
tinguin les lletres:
Paraules que
tinguin la cadena:
Paraules que no
tinguin la cadena:
Nombre de síl·labes:
Nombre de lletres:
Filtre anti accents
Tipus de diccionari

Altres recursos que et podrien agradar:

  • Generador de paraules aleatòries. Prem el botó i la pàgina web mostrarà una paraula a l'atzar, útil per brainstormings, jocs com Pictionary, etc.
  • Generador de mots encreuats. Tria un tema i automàticament et crea uns mots encreuats a punt per imprimir. Hi ha milions de combinacions diferents.
  • Comptador de paraules i caràcters . Per poder comptar quantes paraules, caràcters i les vegades que apareix cada paraula i cada lletra a un text.
  • Generador de sopes de lletres. Igual que abans, tria el tema desitjat i nivell de dificultat, ja sigui per a nens, difícils, fàcils, d'animals ... i de manera automàtica obtindràs la teva sopa de lletres. Mai es repeteixen els dissenys.
També pots fer servir altres diccionaris a ParaulesQue:

[inici] [mots encreuats automàtics] [sopa de lletres automàtic] [paraules aleatòries] [comptador de paraules]

Dubtes, suggeriments? contacta amb nosaltres.


Resultats en 0,92 segons.
© www.paraulesque.com (política de privacitat)