logo Paraulesque

[inici] [mots encreuats automàtics] [sopa de lletres automàtic] [paraules aleatòries] [comptador de paraules]
Paraules que
comencen per:
Paraules que
acaben en:
[Anar a pàgina d'inici]  
Paraules que
tinguin les lletres:
Paraules que no
tinguin les lletres:
Paraules que
tinguin la cadena:
Paraules que no
tinguin la cadena:
Nombre de síl·labes:
Nombre de lletres:
Filtre anti accents
Tipus de diccionariS'han trobat 729 paraules que:
  • Tinguin la cadena de text "oro" a qualsevol lloc.
  • Utilitzant el diccionari de català oficial, topònims i noms propis, amb 165.000 paraules.

---> Selecciona com vols veure els resultats: <---
Llistat paraules simpleLlistat paraules simple per síl·labesLlistat paraules simple per nombre de lletresLlistat paraules en columnaLlistat paraules en columna per síl·labesLlistat paraules en columna por número de letras

Paraules que tinguin 3 lletres

oro
oró

Paraules que tinguin 4 lletres

moro
oros
toro
toró
xoro

Paraules que tinguin 5 lletres

cloro
floró
lloro
moros
morós
Nuoro
oromo
orotx
ploró
porós
toros

Paraules que tinguin 6 lletres

amorós
clorós
coroça
corona
coroni
enyoro
icorós
Ignoro
lloros
morosa
odorós
olorós
oròfil
oròfit
orogen
orònim
oròtic
oroval
paorós
plorós
poroma
porosa
soroll
sorosi
xoroll

Paraules que tinguin 7 lletres

amorosa
ancorot
ardorós
Auloron
calorós
cloroma
clorosa
clorosi
coroide
coronal
coronar
coronat
coronel
coronen
corones
corònim
decorós
Deploro
dolorós
el Toro
enyorós
fetorós
foròfit
humorós
icorosa
licorós
moroses
morosos
nemorós
nidorós
odorosa
olorosa
oròfila
oròfils
oronell
oroneta
orònims
orotxos
paorosa
plorona
plorons
plorosa
polvoró
poròcit
poroses
porosos
pudorós
remorós
rigorós
ruborós
saborós
sonorós
soporós
sorolla
sorolls
sororat
temorós
toroide
valorós
vaporós
vigorós
xorolla
xorolls

Paraules que tinguin 8 lletres

amoroses
amorosia
amorosir
amorosos
ardorosa
calorosa
candorós
clamorós
cloroetà
Cloròfit
cloroprè
cloroses
clorosos
cloròtic
clorotil
corògraf
coroïdal
corol·la
corol·lí
coromina
coronada
coronari
coronats
coronava
coronela
coronell
coronels
coroneta
corónula
decorosa
dolorosa
enyorosa
fervorós
fetorosa
floronat
floronco
fluorosi
foròfita
foròfits
fosforós
fragorós
fredorós
horòpter
horòscop
horrorós
humorosa
icoroses
icorosos
licorosa
llacorós
morònids
nemorosa
nidorosa
Novgorod
odoroses
odorosos
oloroses
olorosos
oròfiles
orogènia
orogènic
oronejar
oronella
oronímia
oronímic
oxímoron
paoroses
paorosos
plorones
ploroses
plorosos
primorós
pudorosa
rancorós
remorosa
rigorosa
ruborosa
saborosa
sonorosa
soporosa
sorollar
sorollen
soroller
sorollet
sorollós
temorosa
toroïdal
valorosa
vaporosa
vigorosa
xardorós
xorollar
xorolles
zaporoja

Paraules que tinguin 9 lletres

amorosenc
amorosirà
ardoroses
ardorosos
caloroses
calorosos
candorosa
cinoròdon
clamorosa
cloròfits
cloroform
Clorometà
cloròtica
cloròtics
corògrafa
corògrafs
corol·les
corologia
corològic
coronació
coronades
coronadís
coronària
coronaris
coronatge
corondell
coroneles
coronelia
coronella
coronoide
decoroses
decorosos
desamorós
doloroses
dolorosos
enyoroses
enyorosos
escoronar
esporòfit
esporòfor
esporogen
esporozou
fervorosa
fetoroses
fetorosos
floronada
floronats
foròfites
foronidis
fosforosa
fragorosa
fredorosa
grecoromà
horòscops
horrorosa
humoroses
humorosos
iberoromà
indecorós
licoroses
licorosos
llacorosa
llangorós
malamorós
morositat
nemoroses
nemorosos
nidoroses
nidorosos
oosporosi
orobanque
orogènesi
orogènica
orogènics
orografia
orogràfic
oronímica
oronímics
porogàmia
porositat
primorosa
pudoroses
pudorosos
rancorosa
remoroses
remorosos
rigoroses
rigorosos
ruboroses
ruborosos
saboroses
saborosos
sonoroses
sonorosos
soporoses
soporosos
sorollant
sorollosa
temoroses
temorosos
valoroses
valorosos
vaporoses
vaporosos
vigoroses
vigorosos
xardorosa
Zoroastre

Paraules que tinguin 10 lletres

amorosenca
amorosencs
amorositat
amorosívol
anticorona
borohidrur
candoroses
candorosos
clamoroses
clamorosos
cloroàuric
cloroetilè
clorofenol
clorofícia
clorogènic
cloròmetre
cloroplast
corògrafes
corografia
corogràfic
coroïditis
corol·lari
corol·lina
corol·lins
corològica
corològics
coronament
coronàries
coronil·la
coronògraf
desamorosa
descoronar
descoronat
erradorora
escorodita
esporocarp
esporocist
esporòfits
esporògena
esporògens
esporogoni
esporozous
fervoroses
fervorosos
floronades
fluorocrom
fluoroform
fosforoses
fosforosos
fragoroses
fragorosos
fredoroses
fredorosos
gal·loromà
hipoclorós
horografia
horoptèric
horoscòpia
horoscòpic
horroroses
horrorosos
indecorosa
llacoroses
llacorosos
llangorosa
malamorosa
malhumorós
meteoroide
meteoròleg
meteoròlit
morosament
neoromànic
orofaringe
orogènesis
orogràfica
orogràfics
ortoròmbic
porositats
primoroses
primorosos
rancoroses
rancorosos
sorollisme
sorolloses
sorollosos
todorokita
turborotor
xardoroses
xardorosos
xiloporosi
zorotípids

Paraules que tinguin 11 lletres

amorosament
amorosiment
amorosívola
amorosívols
autorotació
bel·licorós
borosilicat
cloroacètic
clorofícies
clorofil·la
cloroformat
clorofòrmic
clorofosfat
clorogènica
clorogènics
clorometria
cloromètric
cloroplasts
cloròtiques
corogràfica
corogràfics
corol·lines
coronadissa
coroplàstia
dacoromanès
desamoroses
desamorosos
Diclorometà
esplendorós
esporocarps
esporocnals
esporofític
esporògenes
esporogènic
esporogonis
fluoroscopi
grecoromana
grecoromans
hexaclorofè
hispanoromà
horoptèrica
horoptèrics
horoscòpica
horoscòpics
humorositat
iberoromana
iberoromans
indecoroses
indecorosos
llangoroses
llangorosos
malamoroses
malamorosos
malhumorosa
meteorògraf
meteoroides
meteoròlegs
meteoròloga
microporosa
neoromànica
neoromànics
neoromàntic
olorosament
ooforopatia
ooforotomia
orogèniques
oronímiques
ortoròmbica
ortoròmbics
osteoporosi
paorosament
pilorotomia
plorosament
retoromànic
sorosilicat
tiorodàcies
vaporositat

Paraules que tinguin 12 lletres

amorosenques
amorosívoles
ardorosament
ascosporòfit
atiorodàcies
bel·licorosa
calorosament
clitoromania
cloroacetona
cloroapatita
clorobutadiè
clorobutanol
clorococcals
clorofil·les
clorofíl·lic
Cloroformiat
clorofòrmica
clorofòrmics
clorometilat
cloromètrica
cloromètrics
cloronitrats
cloropicrina
cloroplàstic
Clorovanadat
corol·liflor
corològiques
coronadisses
coronadissos
dacoromanesa
decorosament
diclorobenzè
dicloroetilè
dicloropropè
dolorosament
esplendorosa
esporofil·le
esporofítica
esporofítics
esporogènica
esporogènics
evaporòmetre
femorocutani
fluoroacetat
fluoroacètic
fluorocarbur
fluorografia
fluoroscòpia
fosforoscopi
gal·loromana
gal·loromans
grecoromanes
hexacloroetà
hipofosforós
iberoromanes
iberoromànic
istroromanès
la Sorollera
levorotatori
malhumoroses
malhumorosos
metafosforós
meteorologia
meteorològic
neoromàntica
neoromàntics
orobancàcies
orogràfiques
ortofosforós
paracorol·la
policloroprè
porocefàlids
poroceratosi
procloròfits
pudorosament
remorosament
retoromànica
retoromànics
rigorosament
ruborosament
saborosament
sincorologia
sorosilicats
temorosament
Triclorometà
vaporosament
vigorosament
zoroastrisme

Paraules que tinguin 13 lletres

autocorologia
bel·licoroses
bel·licorosos
boroglicerina
candorosament
carposporòfit
clamorosament
Clorocarbonat
clorocruorina
clorofíl·lica
clorofíl·lics
clorogèniques
cloromicetina
cloromonadals
cloroplàstica
cloroplàstics
cloroplastina
cloroplatinat
cloroplatínic
clorosulfònic
corogràfiques
corol·liflora
corol·liflors
corol·liforme
descoronament
esplendoroses
esplendorosos
esporofil·les
fervorosament
floroglucinol
fluorocarboni
fluorosilícic
fosforografia
fosforolítica
fragorosament
gal·loromanes
gal·loromànic
hispanoromana
hispanoromans
horoptèriques
horoscòpiques
horrorosament
iberoromànica
iberoromànics
istroromanesa
levorotatòria
levorotatoris
meteorografia
meteorogràfic
meteorològica
meteorològics
meteoròlogues
neoromàniques
ortoròmbiques
Perclorobenzè
percloroetilè
piloroplàstia
rancorosament
sorollosament
tetracloroetà
tetrasporòfit
tricloroetilè
triclorofenol
triclorometil
Trifluorometà
xardorosament

Paraules que tinguin 14 lletres

carposporocist
clorofil·lació
clorofòrmiques
cloroformitzar
cloromètriques
cloromonadines
cloroplatínica
cloroplatínics
corol·liflores
dextrorotatori
esporofítiques
esporogèniques
Fluorocarbonat
fluorosulfònic
gal·loromànica
gal·loromànics
hexaclorobenzè
hispanoromanes
indecorosament
istroromaneses
istroromanesos
levorotatòries
llangorosament
meteorogràfica
meteorogràfics
neoromàntiques
orohidrografia
oromediterrani
retoromàniques
tetraclorometà
tricloroacètic
Venta del Moro

Paraules que tinguin 15 lletres

basidiosporòfit
biometeorologia
clorofíl·liques
cloroplàstiques
coronariografia
dextrorotatòria
dextrorotatoris
iberoromàniques
megasporofil·le
meteorològiques
monocloroacètic
neoromanticisme
oromediterrània
oromediterranis
Tetracloroaurat
tetracloroetilè
tetrafluorometà
trifluoroacètic

Paraules que tinguin 16 lletres

barometeoropatia
bel·licorosament
boronatrocalcita
cloroformització
cloroplatíniques
dextrorotatòries
electroforograma
esporopol·lenina
gal·loromàniques
macrosporofil·le
meteorogràfiques
microsporofil·le
monocloroetanoic
oromediterrànies
temporoauricular
temporomaxil·lar
tetrafluoroetilè
tetrasporofil·le

Paraules que tinguin 17 lletres

acetona-cloroform
angiofluoroscòpia
clorobacteriàcies
clorodifluorometà
clorofluorocarbur
cloromonadofícies
hexacloropentadiè
hexacloroplatinat
Hexafluorosilicat
hidroclorotiazida
hidrometeorologia
Sant Joan de Moró
Tricloronitrometà

Paraules que tinguin 18 lletres

clorofluorocarboni
hexaclorociclohexà
hexafluorofosfòric
triclorofluorometà

Paraules que tinguin 19 lletres

bacterioclorofil·la
diclorodifluorometà
diclorofenoxiacètic
plasmodioforomicets
plasmodioforomicots
Tricloroacetaldehid

Paraules que tinguin 20 lletres

politetrafluoroetilè
triclorofenoxiacètic

Paraules que tinguin 21 lletres

farmacoröntgenoscòpia
Fluorofosfatocarbonat
Iodoclorooxiquinolina
Poblenou de la Corona

Paraules que tinguin 22 lletres

tetraclorobenzoquinona

Paraules que tinguin 25 lletres

diclorodifeniltricloroetà


Llistat paraules simpleLlistat paraules simpleLlistat paraules simple per nombre de lletresLlistat paraules simpleLlistat paraules simpleLlistat paraules en columna por número de letras

Suggeriments per trobar més resultats:


 
Paraules que
comencen per:
Paraules que
acaben en:
[Anar a pàgina d'inici]  
Paraules que
tinguin les lletres:
Paraules que no
tinguin les lletres:
Paraules que
tinguin la cadena:
Paraules que no
tinguin la cadena:
Nombre de síl·labes:
Nombre de lletres:
Filtre anti accents
Tipus de diccionari

Altres recursos que et podrien agradar:

  • Generador de paraules aleatòries. Prem el botó i la pàgina web mostrarà una paraula a l'atzar, útil per brainstormings, jocs com Pictionary, etc.
  • Generador de mots encreuats. Tria un tema i automàticament et crea uns mots encreuats a punt per imprimir. Hi ha milions de combinacions diferents.
  • Comptador de paraules i caràcters . Per poder comptar quantes paraules, caràcters i les vegades que apareix cada paraula i cada lletra a un text.
  • Generador de sopes de lletres. Igual que abans, tria el tema desitjat i nivell de dificultat, ja sigui per a nens, difícils, fàcils, d'animals ... i de manera automàtica obtindràs la teva sopa de lletres. Mai es repeteixen els dissenys.
També pots fer servir altres diccionaris a ParaulesQue:

[inici] [mots encreuats automàtics] [sopa de lletres automàtic] [paraules aleatòries] [comptador de paraules]

Dubtes, suggeriments? contacta amb nosaltres.


Resultats en 1,49 segons.
© www.paraulesque.com (política de privacitat)