logo Paraulesque

[inici] [mots encreuats automàtics] [sopa de lletres automàtic] [paraules aleatòries] [comptador de paraules]
Paraules que
comencen per:
Paraules que
acaben en:
[Anar a pàgina d'inici]  
Paraules que
tinguin les lletres:
Paraules que no
tinguin les lletres:
Paraules que
tinguin la cadena:
Paraules que no
tinguin la cadena:
Nombre de síl·labes:
Nombre de lletres:
Filtre anti accents
Tipus de diccionariS'han trobat 1843 paraules que:
  • Tinguin la cadena de text "lt" a qualsevol lloc.
  • Utilitzant el diccionari de català oficial, topònims i noms propis, amb 165.000 paraules.

---> Selecciona com vols veure els resultats: <---
Llistat paraules simpleLlistat paraules simple per síl·labesLlistat paraules simple per nombre de lletresLlistat paraules en columnaLlistat paraules en columna per síl·labesLlistat paraules en columna por número de letras

Paraules que tinguin 3 lletres

alt

Paraules que tinguin 4 lletres

alta
altd
alto
alts
dalt
kilt
ltda
malt
molt
mòlt
salt
solt
volt
vult

Paraules que tinguin 5 lletres

adult
Altai
altar
altea
alteà
àlter
altes
altiu
altra
altre
altri
calta
celta
celti
culta
culte
dalts
delta
falta
galta
malta
molta
mòlta
moltó
molts
mòlts
multa
ocult
paltó
pelta
salta
salti
salts
solta
solti
solts
sultà
tolta
últim
ultra
volta
volts

Paraules que tinguin 6 lletres

absolt
abvolt
adulta
adults
altaic
altars
altell
altera
alteri
altern
alteró
altesa
altina
altius
altiva
altres
altura
alturó
asfalt
assalt
bàltic
basalt
bultra
capalt
celtes
cèltic
cobalt
cultes
cultia
cultiu
cultor
dalton
defalt
dèltic
empelt
endalt
envolt
esmalt
estult
esvelt
exalta
exaltà
exalti
exulta
faltar
faltat
falten
faltes
faltés
feltre
filtra
filtre
galter
galtes
galtut
Geltrú
Gualta
halter
igualt
indult
insult
malalt
maltar
maltès
maltol
mèlton
moltes
mòltes
multar
multat
multes
oculta
ocults
peltat
peltre
peralt
poltra
poltre
poltró
poltrú
Pujalt
resolt
revolt
saltar
saltat
salten
soltar
solter
soltes
tumult
última
últims
ultrar
viltat
voltam
voltar
voltat
volten
voltes
voltor
wèlter
Wilton

Paraules que tinguin 7 lletres

abaltia
abaltir
abaltit
absolta
adúlter
adultes
altaica
altaics
altària
altaveu
alteana
alteans
altejar
alterar
alterat
alterca
alteren
alterna
alterns
alterós
altídom
altiplà
altíson
altitud
altivar
altives
altívol
altures
Amaltea
asfaltè
asfalts
assalta
assaltà
bàltica
bàltics
bivoltí
capalta
capalts
capialt
cèltica
cèltics
coaltar
coltell
copalta
culterà
cultius
cultiva
cultora
cultual
cultura
deltaic
dèltica
dèltics
dialtea
dissolt
empelta
empeltà
empelts
enaltir
envolta
envolti
envolts
escolta
esmalta
esmalts
espelta
estulta
estults
esvelta
esvelts
exaltar
exaltat
exalten
exultar
faculta
faltada
faltant
faltats
feltrat
filtrar
filtrat
filtren
filtres
galtada
galtera
galtuda
galtuts
Gualter
halteri
halters
hàltica
inculta
inculte
insulta
insulti
insults
malalta
malalts
maltasa
maltats
maltesa
Malthus
maltina
maltosa
maltret
moltons
moltura
Montalt
multarà
multiús
ocultar
ocultat
oculten
ocultes
paltruc
peltada
peltats
Peralta
peraltí
peralts
poltrer
poltres
pultaci
Queralt
redolta
remòlta
resolta
resolts
ressalt
resulta
resultà
resulti
revolta
revoltí
revoltó
revolts
royalty
saltada
saltall
saltant
saltats
saltava
salteja
saltell
saltenc
salteri
saltiri
saltiró
sepultà
soltava
soltera
solters
soltesa
sultama
sultana
sultona
tolteca
tumults
ultimar
últimes
ultradí
ultrasò
voltada
voltaic
voltant
voltats
voltava
volteig
voltejà
voltera
voltors
vultuós
vulturí

Paraules que tinguin 8 lletres

absoltes
adultera
adúltera
adulteri
adulterí
adúlters
adultesa
Alt Àneu
Alt Camp
altament
altaveus
alteanes
alterada
alterant
alterats
alterava
altercar
altercat
alternar
alternat
alternen
alternes
alternin
alterosa
altídoma
altídoms
altígraf
altimira
altiport
altísona
altísons
altíssim
altituds
altivant
altivesa
altívola
altívols
altressí
asfaltar
asfaltat
asfàltic
assaltar
ausculta
basàltic
capaltes
celtiber
celtisme
cobàltic
cobaltós
colltort
coltells
consulta
consulti
contralt
crueltat
cultisme
cultivar
cultivat
cultuals
cultural
cultures
daltonià
daltònic
daltònid
deltaica
deltaics
Deltebre
deltoide
dissolta
dissolts
empeltar
empeltat
enalteix
enfeltre
engaltar
envoltar
envoltat
envolten
envoltes
envoltés
esbaltir
esbaltit
escoltar
escolten
escoltes
escoltet
escolteu
escultor
esmaltar
esmaltat
estultes
esveltes
exaltada
exaltats
exaltava
exultant
facultar
facultat
faltades
feltrada
feltrats
filtrada
filtrant
filtrava
galtaplè
galtejar
galteres
galtudes
giravolt
gualtenc
gualterí
gualteró
Hamilton
igualtat
incultes
indultar
infiltra
insepult
insultar
insultat
insulten
insultin
irresolt
kilovolt
malaltes
malaltia
malaltís
malaltós
malaltús
maltatge
malteria
malteses
maltesos
maltusià
molturar
multibuc
multífid
multípar
multiplà
múltipla
múltiple
multipol
multitud
ocultant
paltejar
pedralta
peltades
peltasta
penúltim
peraltar
peraltat
poltrada
poltrera
poltrers
poltrona
poltrons
prodelta
psalteri
psaltiri
pultàcia
pultacis
reraltar
resoltes
ressalta
ressalts
resultar
resultat
resulten
resultes
resultin
revoltar
revoltat
revolter
revoltes
revoltim
revoltós
saltació
saltades
saltador
saltejar
saltenca
saltencs
saltirec
saltuari
sepultar
sepultat
soltaren
solteràs
solteres
solteria
sultanat
Tafilelt
Talteüll
terralta
trivoltí
ulterior
ultramar
ultrança
ultratge
ultratja
univoltí
Vallalta
viltenir
voltades
voltaica
Voltaire
voltaïta
voltants
voltatge
voltaven
voltejar
volterià
Voltregà
vultuosa
wiltonià

Paraules que tinguin 9 lletres

aculturar
aculturat
adulterar
adulterat
adúlteres
Altafulla
altaiques
altazimut
altburgès
àlter ego
alterable
alteració
alterades
alterador
alteraren
alteraria
alteratiu
alteritat
alternada
alternant
alternats
alteroses
alterosos
altídomes
altificar
altímetre
altimontà
altiplans
altísones
altíssima
altíssims
altivitat
altívoles
altocúmul
altonúvol
altostrat
altrament
altruisme
altruista
amoltonar
amoltonat
apicultor
asfaltada
asfàltica
asfàltics
assaltant
assaltava
auscultar
avicultor
bàltiques
basàltica
basàltics
bivoltina
bivoltins
catapulta
celtibera
celtíbera
celtibers
cèltiques
cobàltica
cobàltics
cobaltita
cobaltosa
colltorta
colltorts
colteller
Coltellet
consultar
consultat
consultes
Consulteu
consultiu
consultor
contralts
crueltats
cultament
culterana
culterans
cultismes
cultivada
cultivats
cultivava
culturals
daltabaix
daltònica
daltònics
daltònida
daltònids
dèltiques
deltoedre
deltòedre
deltoïdal
deltoides
desimbolt
dificulta
dificultà
dissoltes
empeltada
enaltidor
enfeltrar
enfeltrat
engaltada
envoltada
envoltant
envoltarà
envoltats
envoltava
escoltant
escolteta
escultora
escultors
escultura
esmaltada
esmaltina
espoltrar
espoltrir
esveltesa
exaltació
exaltades
exultació
facultada
facultant
facultats
feltrades
filtrable
filtració
filtrador
filtrants
filtratge
filtraven
galtitges
Gibraltar
giravolta
giravolts
gualtenca
gualtencs
inalterat
inconsult
incultura
indultari
infiltrar
infiltrat
insepulta
insepulto
insepults
insultant
irresolta
irresolts
isoempelt
lleialtat
malalteja
malalties
malaltosa
malthusià
maltracta
moltíssim
moltonada
moltoneja
moltonina
multicine
multífida
multífids
multiflor
multigrau
multigrup
multípara
multípars
múltiples
multiplet
múltiplex
multituds
nosaltres
ocultable
ocultació
ocultador
ocultisme
ocultista
paltrigar
peltígera
penúltima
penúltims
peraltada
peraltats
peraltina
peraltins
piocultiu
poltreres
poltrones
precèltic
pultàcies
quilovolt
ressaltar
ressaltat
ressalten
resultant
resultarà
resultats
revoltant
revoltats
revoltera
revolters
revoltons
revoltosa
saltadora
saltadors
saltapins
saltaülls
saltirona
saltirons
saltuària
saltuaris
sepultura
simultani
sistàltic
sobresalt
soltament
sotavolta
subaltern
talteüllí
tehueltxe
tolteques
tumultuós
ulteriors
ultimàtum
ultracurt
ultradina
ultradins
ultraisme
ultraista
ultramarí
Ultramort
ultrancer
ultraroig
ultrasons
ultratges
ultratjar
ultratjós
voltadits
voltairià
voltejant
vòltmetre
voltonera
voltzials
vosaltres
vultuoses
vultuosos
vultúrids
vulturina
vulturins

Paraules que tinguin 10 lletres

abaltiment
acoltellar
acoltellat
aculturada
aculturats
adulterant
adulterina
adulterins
agricultor
Alt Urgell
altalemany
altburgesa
alteradora
alteradors
alterament
alteratius
alterativa
altercació
altercaren
alternació
alternades
alternador
alternança
alternants
alternària
alternàric
alternatiu
alternaven
altimetria
altimètric
altisonant
altíssimes
altitonant
altivament
amoltonada
amoltonats
apicultora
apicultors
apicultura
apoltronar
apoltronat
aqüicultor
arquivolta
asfaltatge
assaltador
assaltants
autoempelt
avicultora
avicultors
avicultura
baltoeslau
baltofinès
basaltoide
bivoltines
catapultar
celtiberes
Celtibèria
celtibèric
cobaltoses
cobaltosos
colltorçar
colltòrcer
colltorçut
colltortes
coltellada
coltellera
coltellers
coltellina
consultant
consultava
consultius
consultiva
consultora
consultori
consultors
culteranes
cultivable
cultivades
cultivador
culturisme
culturista
cunicultor
daltoniana
daltonians
daltònides
daltonisme
deltaiques
deltebrenc
desalterar
desimbolta
desimbolts
diastàltic
dificultar
dificultat
dificulten
dificultós
emmalaltir
emmalaltit
empeltador
enaltidora
enaltidors
enaltiment
enredoltar
enrevoltar
envoltades
envoltants
envoltaren
envoltaven
escoltador
escoltaria
escoltaven
escoltisme
escoltívol
escultores
escultòric
escultural
escultures
esmaltador
esmaltatge
esmaltaven
esmalteria
estultícia
facultatiu
filtrables
filtradora
filtradors
galtaplena
galtaplens
galta-roig
galta-roja
geltrunenc
giravoltar
giravolten
gualterina
gualterins
gualterona
gualterons
hamiltonià
hemocultiu
inalterada
inalterats
inconsulta
inconsults
incultivat
infiltrada
infiltrant
infiltrats
inscultura
insepultes
insultador
insultants
irresoltes
malaltejar
malaltissa
malaltoses
malaltosos
malaltussa
maltractar
maltractat
maltusiana
maltusians
moltíssims
moltonejar
monocultiu
motocultor
multiaccés
multiaxial
multibanda
multicanal
multicaule
multicolor
multífides
multifilar
multiflora
multiflors
multiforme
multilàter
multimèdia
multímetre
multípares
multipista
multiplica
multipolar
multivalva
multivalve
ocultadora
ocultadors
ocultament
ocultistes
oleïcultor
ovicultura
peltinervi
penúltimes
peraltades
peraltatge
peraltines
Plana Alta
plurivoltí
poca-solta
policultiu
ressaltada
ressaltant
resultants
resultatiu
revoltaren
revolteres
revolteria
revoltilló
revoltoses
revoltosos
ribesalter
Ribesaltes
rotocultor
saltadores
saltamartí
saltejador
saltenques
saltironar
saltòmetre
saltuàries
sericultor
simultània
simultanis
sistàltica
sistàltics
solterassa
subalterna
subalterns
subcultura
Terra Alta
terraltenc
trivoltina
trivoltins
tumultuari
tumultuosa
turbamulta
últimament
ultraaudió
ultrabàsic
ultracurta
ultracurts
ultradines
ultradreta
ultradretà
ultragasós
ultramundà
ultramuntà
ultrancera
ultrancers
ultrapassa
ultrapassi
ultraroigs
ultrasònic
ultrasonor
ultratjant
ultratjosa
ultratomba
univoltina
univoltins
uropèltids
viltinença
vinicultor
viticultor
voltàmetre
voltampere
volteriana
volterians
voltímetre
volt-segon
vulturines
wiltoniana
wiltonians

Paraules que tinguin 11 lletres

acontraltat
aculturació
aculturades
adulterable
adulteració
adulterador
adulterines
agricultora
agricultors
agricultura
al·loempelt
Alt Empordà
Alt Millars
Alt Penedès
altafullenc
altalemanya
altalemanys
altazimutal
altburgeses
altburgesos
alteracions
alteradores
alteratives
alternadors
alternances
alternàries
alternatius
alternativa
alterniflor
alternifoli
alterquejar
altiloqüent
altimètrica
altimètrics
altimontana
altimontans
altitudinal
altnavarrès
altocúmulus
altostratus
amoltonades
apicultores
aqüicultora
aqüicultors
aqüicultura
asfàltiques
assaltadora
assaltadors
assaltament
auscultació
auscultador
avicultores
baltoeslaus
baltoeslava
baltofinesa
basàltiques
bovicultura
canicultura
Casas Altas
celtibèrica
celtibèrics
citricultor
cobàltiques
colltrencar
coltellades
coltellejar
coltelleres
coltelleria
consultable
consultació
consultades
consultives
consultores
consultoria
consultoris
coprocultiu
cultivadora
cultivadors
culturitzar
cunicultora
cunicultors
cunicultura
daltonianes
daltòniques
deltebrenca
deltebrencs
desasfaltar
desigualtat
desimboltes
diastàltica
diastàltics
dificultant
dificultats
dificultosa
emmalaltint
empeltadora
empeltadors
empeltament
empoltronir
enaltidores
eqüicultura
esbaltiment
escoltadora
escoltadors
escoltament
escoltívola
escoltívols
escultòrica
escultòrics
esculturals
esmaltadora
esmaltadors
esmaltadura
estultament
facultatius
facultativa
filtracions
filtradores
floricultor
fotovoltaic
galtaplenes
geltrunenca
geltrunencs
gestaltisme
giravoltant
giravoltava
grapialtesa
gualtenques
gualterines
gualterones
hemocultura
horticultor
inalterable
inalterades
inconsultes
incultament
incultivada
incultivats
infiltrable
infiltració
infiltrades
insultadora
insultadors
italocèltic
malaltisses
malaltissos
malaltusses
malaltussos
maltempsada
malthusiana
malthusians
maltusianes
Marina Alta
mil·livolts
moltíssimes
monocultura
multicíclic
multicolors
multicopiar
multidentat
multiflores
multilàtera
multilàters
multilineal
multilingüe
multipartit
multiplexar
multiplexor
multiplicar
multiplicat
multiprocés
multiracial
multiradiat
multiseptat
multiusuari
multivalent
multivalves
neomaltusià
ocultadores
oleïcultora
oleïcultors
oleïcultura
pelltrencar
peltinèrvia
peristàltic
pesafiltres
piscicultor
policultura
poltroneria
portaempelt
puericultor
ranicultura
ressaltades
resultatius
resultativa
revoltillar
revoltonada
Ribera Alta
ribesaltera
ribesalters
saltamarges
saltaparets
salta-regle
saltarel·la
saltejadora
saltejadors
saltejament
saltironant
saltironeig
sericultora
sericultors
sericultura
sesquiàlter
silvicultor
simultànies
sobresaltar
solterasses
solterassos
subalternar
subalternes
submúltipla
submúltiple
talteüllina
talteüllins
terraltenca
terraltencs
tòtiltòtila
trivoltines
tumultuària
tumultuaris
tumultuoses
tumultuosos
ultraatòmic
ultrabàsica
ultrabàsics
ultracuidat
ultracurtes
ultrafiltre
ultragasosa
ultragrànul
ultramarina
ultramarins
ultranceres
ultrapassar
ultrapassat
ultrapassen
ultrasònica
ultrasònics
ultrasonora
ultrasonors
ultratjador
ultratjants
ultratjoses
ultratjosos
ultraviolat
univoltines
uraloaltaic
urinocultiu
vinicultora
vinicultors
vinicultura
viticultora
viticultors
viticultura
voltairiana
voltairians
voltamperes
voltcoulomb
volterianes
wiltonianes
xenopèltids

Paraules que tinguin 12 lletres

acontraltada
acontraltats
adulteradora
adulteradors
agricultores
Alt Maestrat
Alt Palància
Alt Vinalopó
altafullenca
altafullencs
altalemanyes
alternariosi
alternatives
alterniflora
alterniflors
alternifòlia
alternifolis
altimontanes
altiplanació
altisonància
altnavarresa
amoltonament
antepenúltim
anticultural
aqüicultores
arboricultor
assaltadores
auscultadora
auscultadors
baltoeslaves
baltofineses
baltofinesos
basaltiforme
bivoltinisme
cafeïcultura
capricultura
carnestoltes
carpicultura
citricultora
citricultors
citricultura
Coliltaurina
comptavoltes
consultables
culteranisme
cultivadores
culturalisme
culturalista
culturalment
cunicultores
desigualtats
desimboltura
deslleialtat
dificultoses
dificultosos
electronvolt
electró-volt
empeltadores
enculturació
enfeltrament
entreabaltir
equimúltipla
equimúltiple
escoltadores
escoltívoles
esmaltadores
facultatives
floricultora
floricultors
floricultura
fotovoltaica
fotovoltaics
fructicultor
gibraltareny
halterofília
helicicultor
horticultora
horticultors
horticultura
inalterables
incultivable
incultivades
insultadores
italocèltica
italocèltics
jurisconsult
malthusianes
mitilicultor
multicíclica
multicíclics
multicopista
multidentats
multilateral
multilàteres
multilobular
multilocular
multinuclear
multipartida
multipartits
multiplicada
multiplicand
multiplicant
multiplicats
multiplicava
multipliquen
multipliqueu
multiradiada
multiradiats
multisecular
multiseptada
multiseptats
oleïcultores
olivicultura
orizicultura
ostreïcultor
pasticultura
peristàltica
peristàltics
piscicultora
piscicultors
piscicultura
plurivoltina
plurivoltins
poca-soltada
poltronament
porcicultura
praticultura
puericultora
puericultors
puericultura
resultatives
revoltillada
ribesalteres
rosegaaltars
saltamartins
saltamurades
saltaterrats
saltejadores
saltimbanqui
saltironejar
semicultisme
senatconsult
sericicultor
sericultores
sesquiàltera
sesquiàlters
silvicultora
silvicultors
silvicultura
sistàltiques
sobresaltava
subalternant
submúltiples
talteüllines
truticultura
tumultuàries
ulteriorment
ultraatòmica
ultraatòmics
ultracuidada
ultracuidats
ultradretana
ultradretans
ultragasoses
ultragasosos
ultralleuger
ultramarines
ultramundana
ultramundans
ultramuntana
ultramuntans
ultrapassada
ultrapassant
ultrapressió
ultrasonores
ultratjadora
ultratjadors
ultraviolada
ultraviolats
uraloaltaica
uraloaltaics
vinicultores
viticultores
voltairianes

Paraules que tinguin 13 lletres

acontraltades
adulteradores
al·liltiourea
Alta Cerdanya
alterabilitat
alternadament
alterniflores
alternifòlies
altiloqüència
altimètriques
altnavarreses
altnavarresos
antepenúltima
antepenúltims
arboricultora
arboricultors
arboricultura
astacicultura
auscultadores
baltooriental
canaricultura
carnestoltada
carnestoltesc
Castellterçol
celtibèriques
cerca-revolts
cerealicultor
citricultores
cobaltinitrit
coltellejaren
Conca de Dalt
contracultura
culturització
deltebrenques
desasfaltatge
desculturació
desmultiplica
diastàltiques
electrofiltre
electronvolts
equimúltiples
escultòriques
espermocultiu
floricultores
fructicultora
fructicultors
fructicultura
geltrunenques
germanobàltic
gibraltarenya
gibraltarenys
helicicultora
helicicultors
helicicultura
horticultores
intercultural
jurisconsulta
jurisconsults
maltractament
maltusianisme
mitilicultora
mitilicultors
mitilicultura
mugilicultura
multicultural
multinacional
multineuritis
multinucleada
multipartides
multiplexació
multiplexatge
multiplicable
multiplicació
multiplicades
multiplicador
multiplicareu
multiplicatiu
multiplicitat
multiradiades
multiseptades
multitudinari
multivariable
multivibrador
neomaltusiana
neomaltusians
ostreïcultora
ostreïcultors
ostreïcultura
peltigeràcies
peristaltisme
piscicultores
plurivoltines
populicultura
puericultores
saltabardissa
saltabarrancs
saltataulells
saltironejant
sericicultora
sericicultors
sericicultura
sesquiàlteres
silvicultores
simultaneïtat
simultaniejar
sobrevoltatge
sociocultural
terraltenques
tinquicultura
torcacoltells
trivoltinisme
tructicultura
tubericultura
ultrabàsiques
ultracongelar
ultracongelat
ultracuidades
ultracuidança
ultradretanes
ultraesquerra
ultralleugera
ultralleugers
ultramicròtom
ultramundanes
ultramuntanes
ultraplàncton
ultrasensible
ultrasòniques
ultraterrenal
ultratjadores
ultratropical
ultraviolades
ultrazodiacal
volterianisme

Paraules que tinguin 14 lletres

adulterinament
aerosolteràpia
Alta Ribagorça
altafullenques
antepenúltimes
aperistaltisme
arboricultores
carnestoltesca
carnestoltescs
cerealicultora
cerealicultors
cerealicultura
ciprinicultura
cobaltoteràpia
columbicultura
contracultural
coturnicultura
crioalternador
cuniculicultor
desimboltament
desmultiplicar
electrocultura
empoltroniment
espermocultura
fotovoltaiques
fructicultores
germanobàltica
germanobàltics
gibraltarenyes
halterofilista
helicicultores
Isopropiltoluè
italocèltiques
jurisconsultes
malthusianisme
microfiltració
mitilicultores
multicel·lular
multicícliques
multiestàndard
multilingüisme
multimilionari
multiplicadora
multiplicadors
multiplicatius
multiplicativa
multipropietat
multisectorial
multitudinària
multitudinaris
neomaltusianes
ostreïcultores
peristàltiques
Premià de Dalt
radioaltímetre
salmonicultura
sericicultores
simultàniament
socioculturals
subalternament
tumultuosament
ultraatòmiques
ultracentenari
ultracondrioma
ultracongelada
ultracongelats
ultracorrecció
ultracuidament
ultrafiltració
ultralleugeres
ultrapassament
ultrareialista
ultratjosament
uraloaltaiques
voltairianisme
voltampèrmetre

Paraules que tinguin 15 lletres

alternativament
altimètricament
altitud-pressió
antiperistàltic
cerealicultores
civicoculturals
cuniculicultora
cuniculicultors
cuniculicultura
dificultosament
etnicoculturals
facultativament
inalterabilitat
inalterablement
la Vilella Alta
multiarticulats
multicarpel·lar
multielectròdic
multimilionària
multimilionaris
multipartidisme
multiplicacions
multiplicadores
multiplicatives
multitudinàries
propiltiouracil
transculturació
tumultuàriament
turboalternador
ultracentenària
ultracentenaris
ultracentrífuga
ultracongelació
ultracongelades
ultracongelador
ultraestructura
ultramicroscopi
ultramuntanisme
vitivinicultura
voltamperímetre
voltamperòmetre

Paraules que tinguin 16 lletres

altitud-densitat
anguil·licultura
antiperistàltica
antiperistàltics
carnestoltesques
castellterçolenc
cuniculicultores
desmultiplicació
desmultiplicador
germanobàltiques
megaelectronvolt
mil·livoltímetre
multiarticulades
multimilionàries
multipartidistes
multiprocessador
multiprogramació
multituberculats
neomaltusianisme
tetrametiltiuram
ultracentenàries
ultracuidadament
ultramicroscòpia
ultramicroscòpic
ultrarelativista
Vilassar de Dalt
voltamperometria
voltamperomètric

Paraules que tinguin 17 lletres

artisticocultural
castellterçolenca
castellterçolencs
desmultiplicadora
desmultiplicadors
fotomultiplicador
multiconfessional
multidisciplinari
Peralta de la Sal
pluriculturalisme
ultrametamorfisme
ultramicroanàlisi
ultramicroscòpica
ultramicroscòpics
voltamperomètrica
voltamperomètrics

Paraules que tinguin 18 lletres

antiperistàltiques
desmultiplicadores
hortofructicultura
multidisciplinària
multidisciplinaris
Succiniltioquinasa
ultracentrifugació

Paraules que tinguin 19 lletres

castellterçolenques
intensitat-voltatge
multidisciplinàries
Rocafort de Queralt
ultramicroscòpiques
ultrapasteurització
voltamperomètriques

Paraules que tinguin 20 lletres

subultramicroanàlisi
Vilanova i la Geltrú

Paraules que tinguin 22 lletres

bis dietiltiocarbamoïl
les Masies de Voltregà
Sant Iscle de Vallalta
Sant Vicenç de Montalt

Paraules que tinguin 23 lletres

Sant Cebrià de Vallalta
Santa Coloma de Queralt

Paraules que tinguin 24 lletres

Sant Hipòlit de Voltregà

Paraules que tinguin 25 lletres

diclorodifeniltricloroetà
Santa Cecília de Voltregà


Llistat paraules simpleLlistat paraules simpleLlistat paraules simple per nombre de lletresLlistat paraules simpleLlistat paraules simpleLlistat paraules en columna por número de letras

Suggeriments per trobar més resultats:


 
Paraules que
comencen per:
Paraules que
acaben en:
[Anar a pàgina d'inici]  
Paraules que
tinguin les lletres:
Paraules que no
tinguin les lletres:
Paraules que
tinguin la cadena:
Paraules que no
tinguin la cadena:
Nombre de síl·labes:
Nombre de lletres:
Filtre anti accents
Tipus de diccionari

Altres recursos que et podrien agradar:

  • Generador de paraules aleatòries. Prem el botó i la pàgina web mostrarà una paraula a l'atzar, útil per brainstormings, jocs com Pictionary, etc.
  • Generador de mots encreuats. Tria un tema i automàticament et crea uns mots encreuats a punt per imprimir. Hi ha milions de combinacions diferents.
  • Comptador de paraules i caràcters . Per poder comptar quantes paraules, caràcters i les vegades que apareix cada paraula i cada lletra a un text.
  • Generador de sopes de lletres. Igual que abans, tria el tema desitjat i nivell de dificultat, ja sigui per a nens, difícils, fàcils, d'animals ... i de manera automàtica obtindràs la teva sopa de lletres. Mai es repeteixen els dissenys.
També pots fer servir altres diccionaris a ParaulesQue:

[inici] [mots encreuats automàtics] [sopa de lletres automàtic] [paraules aleatòries] [comptador de paraules]

Dubtes, suggeriments? contacta amb nosaltres.


Resultats en 0,94 segons.
© www.paraulesque.com (política de privacitat)