logo Paraulesque

[inici] [mots encreuats automàtics] [sopa de lletres automàtic] [paraules aleatòries] [comptador de paraules]
Paraules que
comencen per:
Paraules que
acaben en:
[Anar a pàgina d'inici]  
Paraules que
tinguin les lletres:
Paraules que no
tinguin les lletres:
Paraules que
tinguin la cadena:
Paraules que no
tinguin la cadena:
Nombre de síl·labes:
Nombre de lletres:
Filtre anti accents
Tipus de diccionariS'han trobat 787 paraules que:
  • Tinguin la cadena de text "iso" a qualsevol lloc.
  • Utilitzant el diccionari de català oficial, topònims i noms propis, amb 165.000 paraules.

---> Selecciona com vols veure els resultats: <---
Llistat paraules simpleLlistat paraules simple per síl·labesLlistat paraules simple per nombre de lletresLlistat paraules en columnaLlistat paraules en columna per síl·labesLlistat paraules en columna por número de letras

Paraules que tinguin 3 lletres

iso

Paraules que tinguin 4 lletres

bisó
Isop
miso
sisó
visó

Paraules que tinguin 5 lletres

faisó
frisó
griso
grisó
hisop
isòet
isola
Isona
llisó
pisos
toisó
visor

Paraules que tinguin 6 lletres

alisos
avisos
brisot
camisó
frisor
frisos
frisós
grisol
grisor
grisos
grisós
isòbar
isoclí
isocor
isòets
isogin
isògon
isolar
isolat
isòmer
isònom
isòpac
isòpic
isoprè
isòter
isotip
isòton
isòtop
isotró
Isòvol
llisol
llisor
llisos
omisos
països
risori
tisora
uníson

Paraules que tinguin 7 lletres

Addison
altíson
anisoïl
anisole
antisol
camisol
crisopa
decisor
disòdic
disofre
disomia
divisor
encisos
episodi
episoma
fisoide
frisona
frisons
frisosa
grisona
grisons
grisosa
guisofi
incisos
isoalcà
isoamil
isòbara
isòbars
isobase
isòbata
isobutà
isobutè
isocont
isocora
isocors
isocost
isòcron
isodosi
isògina
isògins
isògona
isògons
isolada
isolant
isolats
isòmera
isòmers
isomorf
isònefa
isonenc
isònoma
isònoms
isooctà
isòpaca
isòpacs
isòpoda
isòpode
isospín
isòtera
isoterm
isòters
isòtona
isòtons
isòtops
isòtrop
lisogen
lisozim
llisona
matisos
misògam
misogin
misòleg
pisòlit
remisos
revisor
risòria
risoris
tisores
unísona
unísons

Paraules que tinguin 8 lletres

altísona
altísons
anisogin
anisòmer
anisòtom
bisolcat
camisola
concisos
cortisol
crisòbul
crisòlit
crisotil
crisòtil
decisora
decisori
decisors
derisori
disòdica
disòsmia
divisori
divisors
ecdisona
episòdic
episodis
fisocele
fisòfors
fisoides
fisòstom
frisones
frisoses
frisosos
grisones
grisoses
grisosos
hemisoma
irrisori
isòbares
isobàric
isòbates
isobàtic
isobutil
isocasma
isoclina
isoclins
isoconta
isoconts
isocores
isocòria
isòcrona
isòcrons
isòdroma
isoèdric
isoenzim
isoetals
isogàmia
isogàmic
isògines
isogonal
isògones
isogònic
isograda
isògrada
isograma
isohèlia
isohieta
isohipsa
isolable
isolació
isolades
isolador
isolínia
isòmeres
isomeria
isomèric
isomiari
isomorfa
isomorfs
isonenca
isonencs
isònomes
isonomia
isopètal
isopleta
isòpodes
isopropà
isòpters
isosista
isospori
isòteres
isoterma
isoterms
isotípia
isotípic
isotipus
isòtones
isotònic
isotopia
isotòpic
isòtropa
isòtrops
lisògena
lisògens
lisosoma
llisonar
misògama
misògams
misògina
misògins
misòlegs
misòloga
pisolita
pisòlits
polisoma
precisos
previsor
provisor
revisora
revisors
risòries
submisos
tisorada
tisoreta
trisòdic
trisomia
trisòmic
unísones
vertisòl

Paraules que tinguin 9 lletres

altísones
anisodont
anisògina
anisògins
anisòmera
anisòmers
anisòpter
anisòtoma
anisòtoms
anisòtrop
antisolar
antisonor
bisolcada
bisolcats
cortisona
crisòfits
crisògraf
crisolita
crisomela
crisòpids
crisopras
crisopres
decisores
decisòria
decisoris
derisòria
derisoris
disostosi
divisòria
divisoris
episodiar
episòdica
episòdics
estisores
fisoclist
fisonomia
fisonòmic
fisòstoma
fisòstoms
indecisos
indivisos
irrisòria
irrisoris
isoal·lel
isoal·lil
isobàrica
isobàrics
isobàtica
isobàtics
isobrials
isobutilè
isocarena
isocàrpic
isocianat
isociànic
isocianur
isocíclic
isocítric
isoclinal
isoclines
isoclínic
isocontes
isòcrones
isocrònic
isodiàfer
isoèdrica
isoèdrics
isoempelt
isofil·la
isofil·le
isogàmeta
isogàmica
isogàmics
isogènesi
isoglossa
isogònica
isogònics
isografia
isohalina
isohipses
isoladora
isoladors
isolament
isolínies
isomerasa
isomèrica
isomèrics
isometria
isomètric
isomiària
isomiaris
isomorfes
isomòrfic
isoneures
isonitril
isòpaques
isopètala
isopètals
isòpiques
isopropil
isoquanta
isoquimen
isoquímic
isorítmia
isoscelat
isòsceles
isosísmic
isòspores
isospòria
isosporis
isostàsia
isostàtic
isostèmon
isostèric
isotàctic
isotermes
isotèrmic
isotípica
isotípics
isotònica
isotònics
isotòpica
isotòpics
isòtropes
isotropia
isovolenc
kirguisos
lepisosti
lisògenes
lisogènia
lunisolar
misògames
misogàmia
misògines
misogínia
misologia
misopèdia
mol·lisòl
pisolític
plastisol
polisomia
polisòmic
previsora
previsors
provisora
provisori
provisors
revisores
revisoria
semisòlid
televisor
Tisoretes
trisòdica
trisòdics
trisolcat
trisòmica
trisòmics
unisonant

Paraules que tinguin 10 lletres

altisonant
anisocòria
anisodonta
anisodonts
anisogàmia
anisògines
anisòmeres
anisomiari
anisopètal
anisòptera
anisòpters
anisòtomes
anisòtropa
anisòtrops
antisocial
antisonora
antisonors
bisolcades
crisoberil
crisògrafa
crisògrafs
crisomeles
decisòries
derisòries
divisòries
equisonant
estisorada
estisoreta
fisoclista
fisoclists
fisomètria
fisonòmica
fisonòmics
fisonomies
fisòstomes
glioxisoma
imprecisos
imprevisor
improvisos
indecisori
insubmisos
intercisos
irrisòries
isoanticòs
isoantigen
isoborneol
isobutílic
isobutíric
isocàrpica
isocàrpics
isocíclica
isocíclics
isoclínica
isoclínics
isocrònica
isocrònics
isodiàfera
isodiàfers
isodinàmic
isoetàcies
isofil·les
isogàmetes
isogenètic
isoglosses
isoladores
isolecític
isoleucina
isolexisme
isomerisme
isomètrica
isomètrics
isomiàries
isomòrfica
isomòrfics
isonenques
isoniazida
isopètales
isoquímena
isoquímens
isoquímica
isoquímics
isosafrole
isoscelada
isoscelats
isosísmica
isosísmics
isospòries
isostàtica
isostàtics
isostèmona
isostèmons
isostèrica
isostèrics
isotàctica
isotàctics
isoteràpia
isotèrmica
isotèrmics
isovalèric
isovolenca
isovolencs
levamisole
misòlogues
misoneisme
misoneista
opisòmetre
peroxisoma
pisolítica
pisolítics
poliisoprè
polisòmica
polisòmics
polisorbat
prednisona
previsores
provisorat
provisores
provisoria
provisòria
provisoris
retrovisor
semisòlida
semisòlids
sisomicina
supervisor
tornavisos
Trebisonda
trisolcada
trisolcats
unisonants

Paraules que tinguin 11 lletres

addisonisme
anisocitosi
anisodèsmic
anisodontes
anisofil·la
anisofil·le
anisogàmeta
anisoiconia
anisometria
anisomètric
anisomiaris
anisopètala
anisopètals
anisòpteres
anisostèmon
anisòtropes
anisotropia
antisonores
avantpaïsos
barbagrisos
circumcísos
compromisos
crisocol·la
crisofícies
crisofil·la
crisògrafes
crisografia
crisogràfic
crisomèlids
crisospleni
diisocianat
episòdiques
fisoclistes
fisonomista
frisosament
imprevisora
imprevisors
indecisòria
indecisoris
isobàriques
isobàtiques
isobutílica
isobutílics
isocronisme
isodiàferes
isodinàmica
isodinàmics
isoèdriques
isoelèctric
isoetòpsids
isogàmiques
isogenètica
isogenètics
isogòniques
isolecítica
isolecítics
isomèriques
isomeritzar
isomorfisme
isopoliàcid
isoprenoide
isopropanol
isopropenil
isopropílic
isoquímenes
isoscelades
isostèmones
isostenúria
isosterisme
isotípiques
isotòniques
isotòpiques
kyrieleison
lorisoïdeus
maravedisos
nul·lisòmic
peroxisomes
provisòries
radioisòtop
risoteràpia
semisòlides
supervisora
supervisors
tetramisole
trisòdiques
trisolcades
trisòmiques
unisonància

Paraules que tinguin 12 lletres

altisonància
anisodèsmica
anisodèsmics
anisofil·les
anisofíl·lia
anisolecític
anisomètrica
anisomètrics
anisopètales
anisosfígmia
anisostèmona
anisostèmons
autolisosoma
crisocapsals
crisogràfica
crisogràfics
crisoteràpia
crisotricals
diisocianats
equisonància
fisonòmiques
fisostigmina
imprevisores
indecisòries
isocàrpiques
isocícliques
isoclíniques
isocròniques
isocronitzar
isoelèctrica
isoelèctrics
isomètriques
isomòrfiques
isonicotínic
isoperímetra
isoperímetre
isoprenoides
isopropílica
isopropílics
isoquímiques
isoquinolina
isosil·làbic
isosísmiques
isostàtiques
isostèriques
isotàctiques
isotèrmiques
isotiocianat
isovolenques
nul·lisòmica
nul·lisòmics
pantisòcrata
pisolítiques
polisòmiques
prednisolona
proindivisos
radioisòtops
rebentapisos
supervisores
trisoctaedre
trisoctàedre
val·lisoletà

Paraules que tinguin 13 lletres

anisolecítica
anisolecítics
anisometropia
anisostèmones
crisomonadals
derisòriament
episòdicament
estereoisòmer
hidroxianisol
incircumcisos
irrisòriament
isoaglutinina
isobutíliques
isodiamètrica
isodinàmiques
isoelectrònic
isogenètiques
isolecítiques
isomerització
isoperímetres
isoperimètric
isosil·làbica
isosil·làbics
pantisocràcia
pantisocràtic
semisoterrani
sulfisoxazole

Paraules que tinguin 14 lletres

anisodèsmiques
anisomètriques
anisosil·làbic
atropoisomeria
crisogràfiques
crisomonadines
estereoisòmera
estereoisòmers
fisonòmicament
hidrocortisona
isoaglutinació
isoal·loxazina
isoelèctriques
isoelectrònica
isoelectrònics
isoestructural
isoperimètrica
isoperimètrics
isopropilbenzè
isopropíliques
Isopropiltoluè
isoquinoleínic
isotèrmicament
nul·lisòmiques
pantisocràtica
pantisocràtics
provisòriament
val·lisoletana
val·lisoletans

Paraules que tinguin 15 lletres

anisolecítiques
anisosil·làbica
anisosil·làbics
bonnemaisonials
crisobalanàcies
crisolaminarina
diastereoisòmer
diasteroisòmers
estereoisòmeres
estereoisomeria
isobutiraldehid
isodiamètriques
isoimmunització
isoimmunològics
isoquinoleínica
isosil·làbiques
val·lisoletanes

Paraules que tinguin 16 lletres

diastereoisòmera
hexaquisoctàedre
isoelectròniques
isoperimètriques
lepisosteïformes
pantisocràtiques

Paraules que tinguin 17 lletres

anisosil·làbiques
diastereoisomeria

Paraules que tinguin 18 lletres

butilhidroxianisol

Paraules que tinguin 19 lletres

Isona i Conca Dellà

Paraules que tinguin 22 lletres

isopropilnoradrenalina
triosafosfatoisomerasa

Paraules que tinguin más de 30

dimetilaminovaleril-oxiisobutirat


Llistat paraules simpleLlistat paraules simpleLlistat paraules simple per nombre de lletresLlistat paraules simpleLlistat paraules simpleLlistat paraules en columna por número de letras

Suggeriments per trobar més resultats:


 
Paraules que
comencen per:
Paraules que
acaben en:
[Anar a pàgina d'inici]  
Paraules que
tinguin les lletres:
Paraules que no
tinguin les lletres:
Paraules que
tinguin la cadena:
Paraules que no
tinguin la cadena:
Nombre de síl·labes:
Nombre de lletres:
Filtre anti accents
Tipus de diccionari

Altres recursos que et podrien agradar:

  • Generador de paraules aleatòries. Prem el botó i la pàgina web mostrarà una paraula a l'atzar, útil per brainstormings, jocs com Pictionary, etc.
  • Generador de mots encreuats. Tria un tema i automàticament et crea uns mots encreuats a punt per imprimir. Hi ha milions de combinacions diferents.
  • Comptador de paraules i caràcters . Per poder comptar quantes paraules, caràcters i les vegades que apareix cada paraula i cada lletra a un text.
  • Generador de sopes de lletres. Igual que abans, tria el tema desitjat i nivell de dificultat, ja sigui per a nens, difícils, fàcils, d'animals ... i de manera automàtica obtindràs la teva sopa de lletres. Mai es repeteixen els dissenys.
També pots fer servir altres diccionaris a ParaulesQue:

[inici] [mots encreuats automàtics] [sopa de lletres automàtic] [paraules aleatòries] [comptador de paraules]

Dubtes, suggeriments? contacta amb nosaltres.


Resultats en 1,47 segons.
© www.paraulesque.com (política de privacitat)