logo Paraulesque

[inici] [mots encreuats automàtics] [sopa de lletres automàtic] [paraules aleatòries] [comptador de paraules]
Paraules que
comencen per:
Paraules que
acaben en:
[Anar a pàgina d'inici]  
Paraules que
tinguin les lletres:
Paraules que no
tinguin les lletres:
Paraules que
tinguin la cadena:
Paraules que no
tinguin la cadena:
Nombre de síl·labes:
Nombre de lletres:
Filtre anti accents
Tipus de diccionariS'han trobat 1133 paraules que:
  • Comencen amb la lletra "q".
  • Utilitzant el diccionari de català oficial, topònims i noms propis, amb 165.000 paraules.

---> Selecciona com vols veure els resultats: <---
Llistat paraules simpleLlistat paraules simple per síl·labesLlistat paraules simple per nombre de lletresLlistat paraules en columnaLlistat paraules en columna per síl·labesLlistat paraules en columna por número de letras

Paraules que tinguin 3 lletres

qua
que
què
qui
quo

Paraules que tinguin 4 lletres

quad
qual
quan
Quar
queb
quec
quer
quet
quic
quid
quil
quim
quin

Paraules que tinguin 5 lletres

Qatar
quall
quals
quant
quànt
quark
quars
quart
quasi
qubba
queca
quecs
queda
quedi
queia
queix
quema
quera
qüern
Quesa
quest
queta
quets
quetx
quica
quico
quiet
quilo
quina
quins
quint
Quios
quipà
quist
quita
quiti
quitó
quota

Paraules que tinguin 6 lletres

quadra
quadre
quadro
quadró
qualcú
quanta
quantó
quants
quarks
quarta
quartà
quartí
quarto
quartó
quarts
quàsar
quatre
Quebec
quedar
quedat
queden
quedin
quefer
quefir
queien
queixa
queixi
quelat
quelet
quelve
quepis
querar
quèria
qüerna
Querol
questa
quetes
quices
quiche
quicos
quicou
quídam
quieta
quiets
quilla
quilma
quilos
quilós
químic
quimós
quinat
quines
quinoa
quinta
quintà
Quintí
quinto
quints
quinze
quinzè
quiosc
quiral
quirat
quirit
quirra
Quirze
quisca
quissa
quisso
quissó
quists
quitar
quitat
quítia
quitrà
quixot
quòrum
quotes

Paraules que tinguin 7 lletres

qatarià
quadern
quadrac
quadrar
quadrat
quadres
quadret
quàdric
qualcun
quallar
quallat
qualque
quantes
quantia
quàntic
quantil
quantra
quantum
quàntum
quàquer
quarsós
quartal
quartar
quartat
quarter
quartes
quartet
quàrtic
quartil
quartos
quàssia
quatern
quatres
quedada
quedant
quedarà
quedaré
quedava
queixal
queixar
Queixàs
queixes
queixos
queixós
queixut
quelant
quelats
quelcom
queloni
quemosi
queques
quequia
Queralt
Querat-
quermes
querolà
querosè
querubí
quèstia
qüestió
questor
qüestor
quètxup
quetzal
quiasma
quiasme
quibuts
quietes
quietol
quietud
quillar
quillat
quilmes
quilosa
quimera
química
químics
quimono
quimosa
quinada
quinari
quinasa
quinats
quinina
quinona
quinqué
quintar
quinter
quintes
quintet
quintil
quinzet
quirals
quirats
quiridi
quirite
quirits
qui-sap
quisleu
quissoi
quístia
quístic
quistor
quistós
quitina
quitons
quítxua
quòndam
quòniam

Paraules que tinguin 8 lletres

quaderna
quaderns
quadrada
quadrant
quadratí
quadrats
quadravi
quadrera
quadrets
quàdrica
quàdrics
quadriga
quadrivi
quadrumà
qualcuna
qualcuns
qualitat
quallada
quàntica
quàntics
quàntums
quàquera
quàquers
quaranta
quarantè
quarantí
quaresma
quarsita
quarsosa
quartada
quartana
quartans
quartats
Quartell
quartenc
quarteny
quartera
quarteró
quarters
quarteta
quartets
quàrtica
quàrtics
quartons
quassina
quaterna
quatrena
quatreta
quedaràs
quedaria
quedaves
queixada
queixals
Queixans
queixant
queixava
queixera
queixosa
queixuda
queixuts
quelació
quelícer
queloide
quelonis
quemòtic
quequeig
quequesa
queralbí
Queralbs
queralpí
Querato-
quercina
quercita
querella
querigma
querogen
querúbic
qüestors
qüestura
quiasmes
quiditat
quilèmia
quilífer
quilisma
quilitis
quilmada
quilocel
quiloses
quilosos
quilúria
quimeres
quimèric
quimerós
quimerut
quimisme
quimoses
quimosos
quinades
quinaire
quinària
quinaris
quiniela
quinisme
quinoide
quinones
quinqués
quintada
quintana
quintant
quintars
quintatò
quintern
quinzena
quinzens
quiragra
quiratar
quirguís
Quirinal
quirites
quiròfan
quissoia
quissona
quística
quístics
quistosa
quitació
quitador
quitança
quitaria
quitinós
quitrans
quitridi
quítxues
quocient
quotidià

Paraules que tinguin 9 lletres

qatariana
qatarians
quadernal
quadernes
quadrades
quadrants
quadràtic
quadràvia
quadràvis
quadrejar
quadrella
quadrilió
quadrilla
quadrinét
quadripol
quadritia
quàdrupla
quàdruple
quadrupol
qualcunes
qualifica
qualificà
qualitats
qualsevol
quantitat
quàqueres
quaresmal
quaresmer
quarsífer
quarsites
quarsoses
quarsosos
quartades
quartejar
quartenca
quartencs
quartenya
quartenys
quarterar
quarterat
quarterer
quarteres
quartilla
quaternat
quaternió
quebequès
quebrassa
quebratxo
quedaries
queixalar
queixaler
queixanès
queixaran
queixoses
queixosos
queixudes
quelícers
queloides
quemenjar
quemòtica
quemòtics
quemullar
quenopodi
quequejar
queratina
quercitol
quercitró
querellar
querellat
querolana
querolans
querolenc
Quersonès
querúbica
querúbics
querubins
qüestiona
qüestions
quetètids
quetòpode
quetòpter
queviures
quickstep
quiescent
quietisme
quietista
quil·laia
quiliarca
quiliasme
quiliasta
quilífera
quilífers
quilogram
quilopond
quilotona
quilovolt
quilowatt
quimèrica
quimèrics
quimèrids
quimerosa
quimeruda
quimeruts
químiques
quimògraf
quimonant
quimosina
quinàries
quincalla
quincunci
quinidina
quinolina
quinònics
quinquina
quintanes
quintilió
quintilló
quintinoi
quíntupla
quíntuple
quinzenal
quinzenes
quionòfil
quionòfob
quiosquer
quirogali
quirògraf
quirúrgic
quissoiar
quistoses
quistosos
quisvulla
quitament
quitinasa
quitinosa
quitònids
quitridis
quitxalla
quixotada
quixotesc
quocients
quòdlibet
quraixita

Paraules que tinguin 10 lletres

qatarianes
quadernals
quadrangle
quadrantal
quadràtica
quadràtics
quadratins
quadratriu
quadratura
quadràvies
quàdriceps
quadrícula
quadrienni
quadrifoli
quadrigues
quadriller
quadrilles
quadrilong
quadrinéta
quadrinéts
quadríptic
quàdriques
quadrívium
quadrumana
quadrumans
quadrúpeda
quadrúpede
quadruplet
quàdruplex
qualificar
qualificat
qualifiqui
qualitatiu
quallallet
qualssevol
quàntiques
quantitats
quantosoma
quaranta-u
quaranteja
quarantena
quarantens
quarantina
quarantins
quarsífera
quarsífers
quarsítics
quarteller
quartenyes
quarterada
quarterats
quarterera
quarterers
quarterola
quarterona
quàrtiques
quartogèna
quaternada
quaternari
quaternats
quebequesa
queixalada
queixalera
queixalers
queixanenc
queixanesa
quelídrids
queloïdosi
quequejava
queralbina
queralbins
queralpina
queralpins
queratitis
queratocon
quercetina
querellant
querimònia
quermesita
querolanes
querolenca
querolencs
qüestionar
qüestionat
qüestionen
qüestioneu
quetògnats
quetòpters
quetsémper
quiditatiu
quietament
quilíferes
quilificar
quiliforme
quilocicle
quilofàgia
quilograms
quilohertz
quilòmetre
quilomicró
quilooctet
quilòpodes
quilotòrax
quimeroses
quimerosos
quimerudes
quimificar
quimiòstat
quimiotaxi
quimiòtrof
quimograma
quinacrina
quinaldina
quincaller
quinquenni
quintarada
quintinenc
quintinoia
quintinois
quinzenada
quinzenari
quionòfila
quionòfils
quionòfoba
quionòfobs
quiosquera
quiosquers
quiralitat
quiratador
quirògrafa
quirògrafs
quirologia
quirològic
quironomia
quiròpters
quirotípia
quirúrgica
quirúrgics
qui-sap-lo
quístiques
quitacions
quitinoide
quitinoses
quitinosos
quitobiosa
quixotesca
quixotescs
quixotisme
quotidiana
quotidians
quraixites

Paraules que tinguin 11 lletres

qarakhànida
quadragèsim
quadricicle
quadricular
quadriculat
quadrícules
quadriennal
quadrifonia
quadrifònic
quadrigatus
quadrigemin
quadrilàter
quadrilions
quadrillera
quadrillers
quadrilòbul
quadrilonga
quadrilongs
quadrimotor
quadrinebot
quadrinétes
quadrioncle
quadripètal
quadripolar
quadrivalva
quadrumanes
quadrúpedes
quadrupolar
qualificada
qualificats
qualificava
qualitatius
qualitativa
qualsevulla
quantificar
quantificat
quantitatiu
quaquerisme
quarantejar
quarantenes
quarantenni
quarantines
quarsíferes
quartellera
quartellers
quartenques
quarterades
quarterejar
quartereres
quartogènit
quasidomini
quaternades
quaternària
quaternaris
quaternions
quaternitat
Quatretonda
quatretondà
quebequeses
quebequesos
queixalejar
queixaleres
queixanenca
queixanencs
queixaneses
queixanesos
quelicerats
quelonídids
quemòtiques
queralbines
queralpines
quercitrina
querigmàtic
querúbiques
qüestionari
quetoforals
quiastolita
quiditatius
quiditativa
quiescència
quilometrar
quilòmetres
quilomètric
quilooctets
quimèriques
químicament
quimiosfera
quimiòtrofa
quimiòtrofs
quimogràfic
quinazolina
quincallera
quincallers
quincuncial
quindecàgon
quinhidrona
quinonimina
quinoxalina
quinquealat
quinquefoli
quinquennal
quintigemin
quintinenca
quintinencs
quintinoies
quinurenina
quinzenària
quinzenaris
quionòfiles
quionòfobes
quiosqueres
quirògrafes
quirografia
quirogràfic
quirològica
quirològics
quiromància
quiromàntic
quironòmids
quiropràxia
qui-sap-les
quitosamina
quitridials
quodlibetal
quotidianes

Paraules que tinguin 12 lletres

quadradament
quadragenari
quadragèsima
quadragèsims
quadrangular
quadràtiques
quadrejadura
quadribarrat
quadricromia
quadriculada
quadriculats
quadrifoliat
quadrifònica
quadrifònics
quadrigèmina
quadrigèmins
quadrilàtera
quadrilàters
quadrilleres
quadrimestre
quadrimotora
quadrimotors
quadrineboda
quadrinebots
quadripètala
quadripètals
quadriplegia
quadriplègic
quadritensor
quadrivalent
quadrivector
quadrivèrtex
quadruplicar
qualificable
qualificació
qualificades
qualificador
qualificatiu
qualitatives
quantificada
quantificats
Quantifiquem
quantitatius
quantitativa
quaranta-dos
quaranta-nou
quaranta-unè
quartelleres
quarteró-ona
quartodecimà
quartogènita
quartogènits
quasidelicte
quasiestable
quaternàries
quatre-centè
quatre-cents
querargirita
queratotomia
querigmàtica
querigmàtics
querolenques
qüestionable
qüestionador
qüestionejar
quetoptèrids
quiasmatípia
quid pro quo
quiditatives
quilificació
quilocaloria
quilomètrica
quilomètrics
quiloplàstia
quilostomats
quimicofísic
quimificació
quimioceptor
quimionàstia
quimionàstic
quimiosorció
quimiotàctic
quimiòtrofes
quimiotròfia
quimiotròpic
quimogràfica
quimogràfics
quincallaire
quincalleres
quincalleria
quinquagèsim
quinquealada
quinquealats
quinquevalva
quintigèmina
quintigemins
quintuplicar
quinuclidina
quinzenàries
quiquiriquic
quirogràfica
quirogràfics
quiromàntica
quiromàntics
quiromegàlia
quiropràctic
quirúrgiques
quixotesques

Paraules que tinguin 13 lletres

quadragenària
quadragenaris
quadragesimal
quadragèsimes
quadrangulars
quadrat-jugal
quadraturisme
quadraturista
quadrejadures
quadribarrada
quadribarrats
quadriculació
quadriculades
quadrifoliada
quadrifoliats
quadrigeminat
quadrigèmines
quadrilàteres
quadrilongues
quadrimestral
quadrimotores
quadrinebodes
quadripètales
quadriplègica
quadriplègics
quadrireactor
qualificadora
qualificadors
qualificatius
qualificativa
quantificable
quantificació
quantificades
quantificador
quantitatives
quaranta-cinc
quaranta-dosè
quaranta-dues
quaranta-novè
quaranta-setè
quaranta-sisè
quaranta-vuit
quartogènites
quasicristall
quatre-centes
quatretondana
quatretondans
Quatretondeta
queixanenques
queleutòpters
queratoglobus
qüestionadora
qüestionadors
quilogràmetre
quilometratge
quimèricament
quimeriformes
quimicofísica
quimicofísics
quimioceptora
quimioceptors
quimionàstica
quimionàstics
quimiosíntesi
quimiotàctica
quimiotàctics
quimioteràpia
quimioteràpic
quimiotròpica
quimiotròpics
quinquagenari
quinquagèsima
quinquagèsims
quinquealades
quinquefoliat
quinquevalent
quintigèmines
quintinenques
quinureninasa
quirològiques
quiromassatge
quiropràctica
quiropteròfil
qui-sap-lo-la
quotidianitat

Paraules que tinguin 14 lletres

quadragenàries
quadribarrades
quadrifoliades
quadrifoliolat
quadrifòniques
quadrigeminada
quadrigeminats
quadrivalència
quadruplicació
qualificadores
qualificatives
quantificables
quantificadors
quantivalència
quaranta-tresè
quaranta-unena
quaranta-vuitè
quartfinalista
quartodecimana
quartodecimans
quasicontracte
quasiemfiteuta
quasipartícula
quasipossessió
quasiusdefruit
quatre-centena
quatre-centens
quatrecentista
quatretondanes
quenopodiàcies
queratomalàcia
queratoplàstia
querigmàtiques
qüestionadores
quilomètriques
quilopericardi
quimioadsorció
quimioceptores
quimiolitòtrof
quimioreceptor
quimiosintètic
quimiotactisme
quimioteràpica
quimioteràpics
quimiotropisme
quimogràfiques
quinquagenària
quinquagenaris
quinquagesimal
quinquagèsimes
quinquefoliada
quinquefoliats
quinquelobular
quintuplicació
quirogràfiques
quiromàntiques
quiropteròfila
quiropteròfils
quirúrgicament
quixotescament
quotidianament

Paraules que tinguin 15 lletres

quadrantanòpsia
quadrifoliolada
quadrifoliolats
quadrigeminades
quadriplègiques
qualitativament
quantitativisme
quaranta-cinquè
quaranta-dosena
quaranta-quatrè
Quart de Poblet
quartodecimanes
quasiemfiteutes
quasiemfitèutic
quatre-centenes
quatre-centssos
quimicoanalític
quimicofísiques
quimiolitòtrofa
quimiolitòtrofs
quimionàstiques
quimioprofilaxi
quimioreceptora
quimioreceptors
quimiosintètica
quimiosintètics
quimiotàctiques
quimiotaxonomia
quimiotròpiques
quinonreductasa
quinquagenàries
quinquefoliades
quinquelobulada
quinqueloculars
quintaessenciar
quiropteròfiles
quiropterofília
quitridiomicets
quitridiomicots

Paraules que tinguin 16 lletres

quadrifoliolades
quantificacional
quantitativament
quatre-centessos
quimicobiològica
quimiolitòtrofes
quimiolitotròfia
quimiolitotròfic
quimioorganòtrof
quimioreceptores
quimioterapèutic
quimioteràpiques
quimotripsinogen
quinquelobulades
quintacolumnisme
quintacolumnista

Paraules que tinguin 17 lletres

quadridimensional
quimiolitotròfica
quimiolitotròfics
quimioorganòtrofa
quimioorganòtrofs
quimiosintètiques
quinoleinsulfònic
quinquecarpel·lar
quintaessenciaren

Paraules que tinguin 18 lletres

Quart de les Valls
quimioorganòtrofes
quimioorganotròfia
quimioorganotròfic
quinquecarpel·lars

Paraules que tinguin 19 lletres

quanticorelativista
quimiolitotròfiques
quimioluminescència
quimioorganotròfica
quimioorganotròfics
quimiosintetitzador
quinquefol·liculars

Paraules que tinguin 20 lletres

Queratoconjuntivitis
quimiosintetitzadora
quimiosintetitzadors

Paraules que tinguin 21 lletres

quimioorganotròfiques
quimiosintetitzadores
quinureninhidroxilasa


Llistat paraules simpleLlistat paraules simpleLlistat paraules simple per nombre de lletresLlistat paraules simpleLlistat paraules simpleLlistat paraules en columna por número de letras

Suggeriments per trobar més resultats:


 
Paraules que
comencen per:
Paraules que
acaben en:
[Anar a pàgina d'inici]  
Paraules que
tinguin les lletres:
Paraules que no
tinguin les lletres:
Paraules que
tinguin la cadena:
Paraules que no
tinguin la cadena:
Nombre de síl·labes:
Nombre de lletres:
Filtre anti accents
Tipus de diccionari

Altres recursos que et podrien agradar:

  • Generador de paraules aleatòries. Prem el botó i la pàgina web mostrarà una paraula a l'atzar, útil per brainstormings, jocs com Pictionary, etc.
  • Generador de mots encreuats. Tria un tema i automàticament et crea uns mots encreuats a punt per imprimir. Hi ha milions de combinacions diferents.
  • Comptador de paraules i caràcters . Per poder comptar quantes paraules, caràcters i les vegades que apareix cada paraula i cada lletra a un text.
  • Generador de sopes de lletres. Igual que abans, tria el tema desitjat i nivell de dificultat, ja sigui per a nens, difícils, fàcils, d'animals ... i de manera automàtica obtindràs la teva sopa de lletres. Mai es repeteixen els dissenys.
També pots fer servir altres diccionaris a ParaulesQue:

[inici] [mots encreuats automàtics] [sopa de lletres automàtic] [paraules aleatòries] [comptador de paraules]

Dubtes, suggeriments? contacta amb nosaltres.


Resultats en 0,04 segons.
© www.paraulesque.com (política de privacitat)