logo Paraulesque

[inici] [mots encreuats automàtics] [sopa de lletres automàtic] [paraules aleatòries] [comptador de paraules]
Paraules que
comencen per:
Paraules que
acaben en:
[Anar a pàgina d'inici]  
Paraules que
tinguin les lletres:
Paraules que no
tinguin les lletres:
Paraules que
tinguin la cadena:
Paraules que no
tinguin la cadena:
Nombre de síl·labes:
Nombre de lletres:
Filtre anti accents
Tipus de diccionariS'han trobat massa paraules.

Només es visualitzaran les 2000 primeres paraules (de 3143),
si us plau redefineix la recerca utilitzant més lletres, fent servir filtres, etc.


Mostrant les primeres 2000 paraules que:
  • Tinguin la cadena de text "tor" a qualsevol lloc.
  • Utilitzant el diccionari de català oficial, topònims i noms propis, amb 165.000 paraules.

---> Selecciona com vols veure els resultats: <---
Llistat paraules simpleLlistat paraules simple per síl·labesLlistat paraules simple per nombre de lletresLlistat paraules en columnaLlistat paraules en columna per síl·labesLlistat paraules en columna por número de letras

Paraules que tinguin 5 lletres

actor
astor
autor
estor
fetor
fitor
motor

Paraules que tinguin 6 lletres

abutor
actora
actors
astora
atorga
autora
autors
botorn
brutor
cantor
castor
cuitor
cultor
deutor
doctor
dretor
editor
entorn
estora
estort
extorn
factor
fautor
fitora
fortor
gestor
lector
lictor
mentor
motora
motors
notori
pastor
pintor
postor
pretor

Paraules que tinguin 7 lletres

adjutor
amatori
aratori
astorar
astorat
astoret
atordir
atordit
atorgar
atorgat
atorgui
auditor
autores
autoria
barator
bectort
bimotor
birotor
cantora
cantors
castori
catorze
catorzè
coautor
coentor
contorn
contort
cotorra
cotutor
cuitora
cuitors
cultora
debitor
delator
destorb
deutora
deutors
doctora
doctors
editora
editors
efector
eixutor
ejector
el Toro
elector
entorns
erector
estator
estorac
estorar
estorer
estores
estoret
estorta
estorts
exactor
exutori
factora
factors
fautora
fautors
fetorós
fitorar
flector
functor
genitor
gestora
gestors
ignitor
lectora
lectors
leptorí
lictors
litoral
locutor
mentora
mentors
monitor
motores
necàtor
Nestori
notòria
notoris
ofertor
oratori
ortoraf
otorrea
pastora
pastors
pectore
pintora
pintors
plètora
postora
postors
pretori
pretors

Paraules que tinguin 8 lletres

abductor
acceptor
adductor
adjutora
adjutori
adjutors
afitorar
aleatori
alentorn
amatòria
amatoris
aratòria
aratoris
ardentor
atordeix
atorgada
atorgant
atorgats
atorgava
atorguen
atractor
auditora
auditori
auditors
autorail
bestorre
bimotora
bimotors
bisector
bistorta
bocatort
calentor
camatort
cantoral
cantores
cartoral
citatori
clítoris
coautora
coautors
cobertor
coeditor
cofactor
cogestor
colltort
contorbà
contorns
contorta
contorts
cotorliu
cotutora
cotutors
creditor
cuitores
debitora
debitori
debitors
dejector
delatora
delators
desertor
destorba
destorbs
detector
detentor
deutores
digestor
dilatori
director
doctoral
doctorar
doctorat
doctores
editores
efectora
efectors
efractor
electora
electors
emuntori
entorcir
entornar
entorpir
entorxar
entorxat
erectora
erectors
ermitori
escultor
estentor
estorada
estòrcer
estordir
estordit
estorera
estorers
estoreta
estorlit
estormia
estortes
estretor
eupatori
excretor
executor
extintor
extorsió
factores
factoria
fautores
fautoria
fetorosa
fitorada
flectora
flectors
forfetor
genitora
genitori
genitors
gestores
gestoria
giratori
haustori
història
històric
impostor
inductor
injector
inventor
juratori
lavatori
lectoral
lectorat
lectores
lectoria
legatori
litorals
lluentor
locutora
locutori
locutors
mentores
Mercator
meritori
mesotori
monitora
monitori
monitors
moratori
natatori
nestorià
notòries
notornis
nuvistor
objector
obtentor
ofertora
ofertori
ofertors
opositor
oratorià
oratòria
oratoris
ortorafa
ortorafs
pastoral
pastores
pastoret
pectoral
pertorba
pesantor
petitori
picantor
pictòric
pintores
piotòrax
pletòric
postores
pretorià
promotor

Paraules que tinguin 9 lletres

abductora
abductors
acupuntor
acusatori
acutorsió
adductora
adductors
adjutores
admonitor
adoratori
adulatori
aeromotor
aleatòria
aleatoris
alentorns
amatòries
apesantor
apicultor
aratòries
assertori
astorador
atordidor
atorgable
atorgades
atorgador
atorgants
atorgaren
atorrolla
atorronat
auditores
auditoria
automotor
autoràdio
autoritat
autoritza
avicultor
benfactor
bestornar
bimotores
bireactor
bisectora
bisectors
bocatorta
bocatorts
botornons
bullentor
camatorta
camatorts
cantautor
castòrids
castorina
catorzena
catorzens
cinctorrà
citatòria
citatoris
claudàtor
clitoridi
coadjutor
coautores
cobertora
cobertors
coeditora
coeditors
cogestora
cogestors
colltorta
colltorts
conductor
connector
consultor
contactor
contorbar
Contorbat
contorçar
contòrcer
contorcia
contornar
contornat
contorsió
contortes
convector
convictor
corrector
corruptor
cotutores
creditora
creditors
crematori
curatoria
debitores
debitòria
debitoris
decretori
deflactor
deflector
delatores
desertora
desertors
destorbar
destorbin
destorçar
destòrcer
detectora
detectors
detentora
detentors
detractor
dilatòria
dilatoris
dinamotor
directora
directori
directors
disjuntor
disruptor
dissector
distòrcer
distorsió
distortes
doctorand
dormitori
drugstore
editorial
efectores
efractora
efractors
electoral
electorat
electores
elevatori
els Torms
emuntòria
emuntoris
entornpeu
entorpeix
entorpien
entorxats
epilatori
equatorià
erectores
erogatori
escotorit
escriptor
escultora
escultors
estatòric
estentori
estordida
estordits
estoreres
estoreria
estorinar
estormeir
estornell
estretors
evocatori
excretora
excretori
excretors
executora
executori
executors
expiatori
expositor
extintora
extintors
extorquir
extractor
factorial
fetoroses
fetorosos
flectores
fonatòria
fotomotor
fotoràpid
genitores
genitòria
genitoris
giratòria
giratoris
gustatori
hemotòrax
historial
historiar
historiat
històrica
històrics
històries
impositor
impostora
impostors
inductora
inductors
infractor
injectors
inspector
inventora
inventors
juratòria
juratoris
lattorfià
laudatori
legatòria
legatoris
leptorina
leptorins
locomotor
locutores
locutoris
malcuitor
malfactor
mantornar
Martorell
meritòria
meritoris
mesotòrax
metatòrax
migratori
monitorar
monitores
monitòria
monitoris
monomotor
Montoriol
Montornès
moratòria
moratoris
morritort
motorisme
motorista
narratori
natatòria
natatoris
neolector
objectora
objectors
ofertores
oleotòrax
olfactori
operatori
opositora
opositors
oratòries
ortorafes
otorràgia
ovulatori
pastorals
pastoreta
pastorets
pectorals
perceptor
pertorbar
pertorbat
pertorben
petitòria
petitoris
petorrera
pictòrica
pictòrics
pintoresc
piscatori
pletòrica
pletòrics
precentor
preceptor
predictor
pretorial
probatori
proditori
productor
projector
promotora
promotors
propretor
prosector
protector

Paraules que tinguin 10 lletres

abductores
abjuratori
absolutori
aclamatori
acupuntora
acupuntors
acusatòria
acusatoris
adductores
admonitora
admonitori
admonitors
adulatòria
adulatoris
agricultor
al·ligàtor
aleatòries
amargantor
amboceptor
ambulatori
anhistòric
antiretorn
antitorsió
apicultora
apicultors
aprovatori
aqüicultor
aspiratori
assertòria
assertoris
astoradora
astoradors
astorament
atordeixen
atordidora
atordidors
atordiment
atorgadora
atorgadors
atorgament
atorrentar
atorrollar
atorrollat
atorronada
atorronats
automotora
automotors
autoretrat
autoritari
autoritats
autoritzar
autoritzat
autoritzin
autovector
avicultora
avicultors
beneceptor
benefactor
benfactora
benfactors
bioreactor
bisectores
bocatortes
brillantor
calefactor
camatortes
cantautora
cantautors
cap-sautor
catorzenes
cetorínids
ciclomotor
Cinctorres
citatòries
claristori
clitorídia
clitoridis
clitorisme
coadjutora
coadjutors
cobertorat
coeditores
cogestores
col·lector
col·lutori
colltorçar
colltòrcer
colltorçut
colltortes
completori
compositor
conductora
conductors
connectora
connectors
consistori
consultora
consultori
consultors
contornada
contornats
contractor
convictori
coopositor
correctora
correctors
corruptora
corruptors
cotorrejar
creatorrea
creditores
crematòria
crematoris
cunicultor
debitòries
decretòria
decretoris
dedicatori
definitori
deflectora
deflectors
delegatori
demeritori
denegatori
depilatori
depuratori
derogatori
descentori
descriptor
desertores
desestorar
destorball
destorbant
destorbats
destructor
detectores
detentores
detractora
detractors
difamatori
dilatòries
directores
directoris
dissectora
dissectors
doctoranda
doctorands
doctorejar
doctoressa
dormitorer
dormitoris
editorials
efractores
el Torricó
electorals
elevatòria
elevatoris
embotornar
embotornat
embotornen
emigratori
emuntòries
encontorns
entorpidor
epilatòria
epilatoris
epilitoral
equatorial
escotorida
escotorits
escriptora
escriptori
escriptors
escultores
escultòric
estatòrica
estatòrics
estentòria
estentoris
estimatori
estordides
estormeiar
evocatòria
evocatoris
excretores
excretòria
excretoris
execratori
executores
executòria
executoris
exhalatori
exhibitori
expectorar
expiatòria
expiatoris
expiratori
expositora
expositors
extintores
extorsiona
extractora
extractors
faldistori
fibrotòrax
fonocaptor
fumigatori
functorial
genitòries
giratòries
girientorn
gustatòria
gustatoris
hidrotòrax
historiada
historiats
historieta
historisme
historista
immeritori
imperatori
impositora
impositors
impostores
indagatori
inductores
infamatori
infractora
infractors
inhibitori
inscriptor
inspectora
inspectors
institutor
instructor
intimatori
inventores
invitatori
invocatori
jaculatori
juratòries
laboratori
laudatòria
laudatoris
lectoralia
legatòries
leptorines
licitatori
litotritor
locomotora
locomotors
malcuitora
malcuitors
malefactor
malfactora
malfactors
mantornada
mareomotor
mercatorià
meritòries
micromotor
migratòria
migratoris
monitòries
monomotora
monomotors
montoriolí
moratòries
motocultor
motoritzar
motoritzat
narratòria
narratoris
natatòries
neolectora
neolectors
nestoriana
nestorians
neuromotor
nociceptor
notorietat
objectores
obligatori
oculomotor
odontoramf
oleïcultor
olfactòria
olfactoris
ondulatori
operatòria
operatoris
opositores
oratoriana
oratorians
ornitorinc
ortoròmbic
ovipositor
ovulatòria
ovulatoris
palmatòria
pastorella
pastorells
pastoretes
pastorívol
perceptora
perceptors
peremptori
perfuntori
persecutor
pertorbada
pertorbava
petitòries
pintoresca
pintorescs
piscatòria
piscatoris
precautori
preceptora
preceptors
predictora
predictors
prelitoral
pretoriana
pretorians
preventori
probatòria
probatoris
proditòria
proditoris
productora
productors
progenitor
projectors
promontori
promotores
prosectora
prosectors
prospector

Paraules que tinguin 11 lletres

abjuratòria
abjuratoris
absolutòria
absolutoris
aclamatòria
aclamatoris
actoractora
actoractriu
acupuntores
acusatòries
admonitores
admonitòria
admonitoris
adulatòries
agricultora
agricultors
ambulatòria
ambulatoris
anhistòrica
anhistòrics
anovulatori
apicultores
aprovatòria
aprovatoris
aqüicultora
aqüicultors
arbitratori
aspiratòria
aspiratoris
assertòries
astoradores
atemptatori
atordidores
atorrentada
atorronades
automotores
autoritària
autoritaris
autoritzada
autoritzant
autoritzats
autorotació
avicultores
benefactora
benefactors
benfactores
calculatori
calefactora
calefactors
cantautores
cefalotòrax
ciclomotors
cinctorrana
cinctorrans
circulatori
citricultor
clitorídies
coadjutores
coadjutoria
cobertorada
cobertorats
col·lectora
col·lectors
col·locutor
combinatori
comminatori
commonitori
completòria
completoris
compositora
compositors
conductores
connectores
consolatori
constrictor
constructor
consultores
consultoria
consultoris
contorbació
contornades
contornejar
contorsions
contractora
contractors
contratorta
convocatori
coopositora
coopositors
coproductor
coredemptor
correctores
corruptores
crematòries
creu-sautor
cunicultora
cunicultors
declamatori
declaratori
declinatori
decretòries
dedicatòria
dedicatoris
definitòria
definitoris
deflectores
delegatòria
delegatoris
demeritòria
demeritoris
denegatòria
denegatoris
depilatòria
depilatoris
deprecatori
depuratòria
depuratoris
derogatòria
derogatoris
descriptora
descriptors
destorbador
destructora
destructors
detractores
dictatorial
difamatòria
difamatoris
directorial
dissectores
distorsions
doctorandes
elevatòries
eliminatori
embotornada
emigratòria
emigratoris
entorcillar
entorcillat
entorpeixen
entorpidora
entorpidors
entorpiment
entorrellat
entortellar
entortillar
epilatòries
equatorials
equatoriana
equatorians
escapatòria
escotorides
escriptores
escultòrica
escultòrics
esteatorrea
estentòries
estimatòria
estimatoris
evaporatori
evocatòries
exclamatori
excretòries
exculpatori
execratòria
execratoris
executorial
executòries
exhalatòria
exhalatoris
exhibitòria
exhibitoris
exhortatori
expectorada
expectorant
expiatòries
expiratòria
expiratoris
explanatori
exploratori
expositores
expurgatori
extorsionar
extractores
Feneratòria
floricultor
fonocaptora
fonocaptors
frustratori
fulminatori
fumigatòria
fumigatoris
galactorrea
gratulatori
gravitatori
gustatòries
historiades
historiador
historietes
històriques
horticultor
immeritòria
immeritoris
immigratori
imperatòria
imperatoris
impetratori
impositores
imprecatori
increpatori
inculpatori
indagatòria
indagatoris
infamatòria
infamatoris
inflamatori
infractores
inhibitòria
inhibitoris
inscriptora
inscriptors
inspectores
inspiratori
institutors
instructora
instructors
interceptor
interfector
interruptor
interventor
intimatòria
intimatoris
introductor
invitatoris
invocatòria
invocatoris
jaculatòria
jaculatoris
laboratoris
lacrimatori
laudatòries
licitatòria
licitatoris
litotriptor
locomotores
malcuitores
malefactora
malefactors
malfactores
mareomotora
mareomotors
Martorelles
masticatori
mastorràgia
metatoràcic
microruptor
migratòries
monitoratge
monomotores
motoritzats
narratòries
nematorincs
neolectores
nestorianes
neuromotora
nomenclàtor
notòriament
obligatòria
obligatoris
observatori
oculomotora
oculomotors
odontoramfa
odontoramfs
oleïcultora
oleïcultors
olfactòries
ondulatòria
ondulatoris
operatòries
oratorianes
ortoròmbica
ortoròmbics
ovulatòries
Palau-sator
pantocràtor
Parestortes
pastorel·la
pastorívola
pastorívols
perceptores
peremptòria
peremptoris
perfuntòria
perfuntoris
persecutora
persecutori
persecutors
pertorbable
pertorbació
pertorbades
pertorbador
pertorbaren
pertorbatiu
pictòriques
piscatòries
piscicultor
pletòriques
pneumotòrax
precautòria
precautoris
preceptoral
preceptorat
preceptores
preceptoria
predictores
prehistòria
prehistòric
premonitori
preparatori
prescriptor
pretorianes
probatòries
proditòries
productores
progenitora
progenitors
prohibitori
proscriptor
prosectores
prospectora
prospectors

Paraules que tinguin 12 lletres

abjuratòries
absolutòries
aclamatòries
acrotoràcics
admonitòries
agricultores
alcabalatori
aleatorietat
ambulatòries
anovulatòria
anovulatoris
antirobatori
antirotatori
antisecretor
aprovatòries
aqüicultores
arbitratòria
arbitratoris
arboricultor
articulatori
ascotoràcics
aspiratòries
assimilatori
atemptatòria
atemptatoris
atorrollador
autoreducció
autoreductor
autoritàries
autoritzable
autorització
autoritzades
autoritzaven
baroreceptor
benefactores
benefactoria
calculatòria
calculatoris
calefactores
cinctorranes
circulatòria
circulatoris
citricultora
citricultors
clitoridisme
clitoromania
cobertorades
col·lectores
col·lectoria
col·locutora
col·locutors
combinatòria
combinatoris
comminatòria
comminatoris
commonitòria
commonitoris
compensatori
completòries
compositores
conciliatori
condemnatori
confirmatori
consecratori
conservatori
consistorial
consolatòria
consolatoris
constrictora
constrictors
constructora
constructors
contornejava
contraceptor
contractores
contradictor
contraventor
convocatòria
convocatoris
coopositores
coordinatori
coproductora
coproductors
coredemptora
coredemptors
cunicultores
deambulatori
declamatòria
declamatoris
declaratòria
declaratoris
declinatòria
declinatoris
dedicatòries
definitòries
delegatòries
demeritòries
denegatòries
denunciatori
depilatòries
deprecatòria
deprecatoris
depuratòries
derogatòries
descriptores
destorbadora
destorbadors
destructores
difamatòries
distorsionar
distorsionat
doctoralment
electromotor
eliminatòria
eliminatoris
emigratòries
encobertorar
endevinatori
entorcillada
entorcillats
entorpidores
entorpiments
entorrellada
entorrellats
entortolliga
equatorianes
escapatòries
espalmatòria
estatòriques
estimatòries
etnohistòria
evaporatòria
evaporatoris
exclamatòria
exclamatoris
exculpatòria
exculpatoris
execratòries
exercitatori
exhalatòries
exhibitòries
exhortatòria
exhortatoris
expectoració
expectorants
expiratòries
explanatòria
explanatoris
exploratòria
exploratoris
expurgatòria
expurgatoris
exteroceptor
floricultora
floricultors
fonocaptores
fonoreceptor
fotodetector
fotoreceptor
fototiristor
fotovaristor
fructicultor
frustratòria
frustratoris
fulminatòria
fulminatoris
fumigatòries
genuflectori
gratulatòria
gratulatoris
gravitatòria
gravitatoris
helicicultor
historiadora
historiadors
historicisme
historicista
historicitat
historiògraf
horticultora
horticultors
immeritòries
immigratòria
immigratoris
imperatorial
imperatòries
impetratòria
impetratoris
imprecatòria
imprecatoris
increpatòria
increpatoris
inculpatòria
inculpatoris
indagatòries
indicatòrids
infamatòries
inflamatòria
inflamatoris
inhibitòries
inscriptores
inspiratòria
inspiratoris
instructores
interceptora
interceptors
interfectora
interfectors
interlocutor
interoceptor
interruptora
interruptors
interventora
interventors
intimatòries
intimidatori
introductora
introductori
introductors
invocatòries
jaculatòries
levorotatori
licitatòries
magnetomotor
malefactores
manoreductor
mareomotores
martorellenc
masticatòria
masticatoris
masturbatori
mercatoriana
mercatorians
metatoràcica
metatoràcics
mitilicultor
montoriolina
montoriolins
montornesenc
motorització
motoritzades
obligatòries
oculomotores
odontoramfes
oleïcultores
ondulatòries
oratòriament
oratori-òria
oscil·latori
osmoreceptor
ostreïcultor
Palautordera
pastoralisme
pastoralment
pastorívoles
peremptòries
perfuntòries
persecutores
persecutòria
persecutoris
perspiratori
pertorbadora
pertorbadors
pertorbatius
pertorbativa
pintoresques
piscicultora
piscicultors
precautòries
preelectoral
prehistòrica
prehistòrics
premonitòria
premonitoris
preoperatori
preparatòria
preparatoris
prescriptora
prescriptors
progenitores
prohibitòria
prohibitoris
propiciatori
propioceptor
proscriptora
proscriptors
prospectores
prostatorrea

Paraules que tinguin 13 lletres

aerodistorsió
al·lucinatori
aleatòriament
anhistòriques
anovulatòries
antireflector
antirotatòria
antirotatoris
antisecretora
antisecretors
arbitratòries
arboricultora
arboricultors
articulatòria
articulatoris
assimilatòria
assimilatoris
atemptatòries
atorrolladora
atorrolladors
atorrollament
autoreductora
autoreductors
autoregressió
autoregressiu
autoregulació
autorelaxació
autoritarisme
biotransistor
calculatòries
cefalotoràcic
cerealicultor
circulatòries
citricultores
col·locutores
combinatòries
comminatòries
commonitòries
compensatòria
compensatoris
conciliatòria
conciliatoris
condemnatòria
condemnatoris
confirmatòria
confirmatoris
consecratòria
consecratoris
conservatòria
conservatoris
consistorials
consolatòries
constrictores
constructores
contornejades
contraceptora
contraceptors
contradictora
contradictori
contradictors
contraventora
contraventors
convocatòries
coordinatòria
coordinatoris
coproductores
coredemptores
criptorquídia
criptorreisme
cronohistòria
cronohistòric
declamatòries
declaratòries
declinatòries
denunciatòria
denunciatoris
deprecatòries
desautoritzar
desembotornar
destil·latori
destorbadores
dissimilatori
editorialista
electoralisme
electoralista
electromotora
electromotors
eliminatòries
embotornament
endevinatòria
endevinatoris
enganapastors
entomoftorals
entorcillades
entorrellades
entortolligar
entortolligat
escultòriques
estatoreactor
esternutatori
estordidament
evaporatòries
exclamatòries
exculpatòries
exhortatòries
explanatòries
exploratòries
expurgatòries
exteroceptora
exteroceptors
exterritorial
extorsionador
floricultores
fotoconductor
fotoreceptora
fotoreceptors
fructicultora
fructicultors
frustratòries
fulminatòries
gratulatòries
gravitatòries
helicicultora
helicicultors
historiadores
històricament
historiògrafa
historiògrafs
historiograma
historiologia
horticultores
immigratòries
impertorbable
impetratòries
imprecatòries
increpatòries
inculpatòries
inflamatòries
inquisitorial
inspiratòries
interceptores
interfectores
interlocutora
interlocutori
interlocutors
interrogatori
interruptores
interventores
intimidatòria
intimidatoris
introductores
introductòria
introductoris
levorotatòria
levorotatoris
magnetomotora
magnetomotors
martorellenca
martorellencs
masticatòries
masturbatòria
masturbatoris
mercatorianes
meritòriament
mitilicultora
mitilicultors
montoriolines
montornesenca
montornesencs
nestorianisme
ortoròmbiques
oscil·latòria
oscil·latoris
osmoreceptora
osmoreceptors
ostreïcultora
ostreïcultors
pectorilòquia
persecutòries
perspiratòria
perspiratoris
pertorbacions
pertorbadores
pertorbatives
pictorialisme
piscicultores
piscifactoria
pletòricament
postoperatori
premonitòries
preoperatòria
preoperatoris
preparatòries
prescriptores
pretorianisme
prohibitòries
propiciatòria
propiciatoris
proscriptores

Paraules que tinguin 14 lletres

adrenoreceptor
adulatòriament
al·lucinatòria
al·lucinatoris
aleatorització
antireflectora
antireflectors
antirotatòries
antisecretores
arboricultores
articulatòries
assimilatòries
atorrolladores
autoreductores
autoregressius
autoregressiva
autoritmicitat
cefalotoràcica
cefalotoràcics
cerealicultora
cerealicultors
classificatori
clitoridomania
compensatòries
conciliatòries
condemnatòries
confirmatòries
congratulatori
consecratòries
conservatòries
contorsionisme
contorsionista
contraceptores
contradictores
contradictòria
contradictoris
contraventores
coordinatòries
cronohistòrica
cronohistòrics
cuniculicultor
denunciatòries
desinflamatori
destil·latòria
destil·latoris
dextrorotatori
discriminatori
dissimilatòria
dissimilatoris
distorsiòmetre
electromotores
endevinatòries
enganyapastors
entortellament
entortolligada
entortolligant
entortolligats
entortolliguen
entortolliguin
esternutatòria
esternutatoris
exteroceptores
extorsionadora
extorsionadors
extrapictòrics
fotoconductora
fotoconductors
fotoreceptores
fototransistor
fructicultores
functorialitat
helicicultores
hidroextractor
historiògrafes
historiografia
historiogràfic
inquisitorials
insatisfactori
interlocutores
interlocutòria
interlocutoris
intersectorial
intimidatòries
introductòries
laudatòriament
levorotatòries
llançatorpedes
magnetomotores
masturbatòries
metatoràciques
mitilicultores
multisectorial
obligatorietat
ornitorínquids
oscil·latòries
osmoreceptores
ostreïcultores
peremptorietat
perspiratòries
pertorbadament
pintorescament
pintoresquisme
postoperatòria
postoperatoris
prehistoriador
prehistòriques
preoperatòries
pressoreceptor
proditòriament
propiciatòries
propioreceptor

Paraules que tinguin 15 lletres

al·lucinatòries
antiinflamatori
antireflectores
atorrolladament
autoradiografia
autoregressives
autoreproducció
autoritàriament
autoritzadament
base-col·lector
caçatorpediners
cerealicultores
classificatòria
classificatoris
clitoridectomia
concatenatòries
congratulatòria
congratulatoris
contradictòries
cuniculicultora
cuniculicultors
desautorització
desinflamatòria
desinflamatoris
destil·latòries
dextrorotatòria
dextrorotatoris
dictatorialment
discriminatòria
discriminatoris
dissimilatòries
entortolligades
entortolligadís
esternutatòries
excitoconductor
extorsionadores
fotoconductores
fotoreproducció
fotoreproductor
fotoresistència
historiogràfica
historiogràfics
insatisfactòria
insatisfactoris
interlocutòries
martorellenques
montornesenques
neohistoricisme
obligatòriament
oscil·latorials
pastorívolament
peremptòriament
pneumatorràquia
postoperatòries
prehistoriadora
prehistoriadors

Paraules que tinguin 16 lletres

antiinflamatòria
antiinflamatoris
autoreproductiva
cefalotoràciques
classificatòries
congratulatòries
consistorialment
cronohistòriques
cuniculicultores
declamatòriament
desentortolligar
desinflamatòries
dextrorotatòries
discriminatòries
entortolligament
extraterritorial
fotoreproductora
fotoreproductors
hidropneumotòrax
historicopolític
historicosocials
imperatorialment
insatisfactòries
la Pobla Tornesa
la Tor de França
la Tor de Querol
la Torre d''Elna
la Vall de Tormo
prehistoriadores

Paraules que tinguin 17 lletres

antiinflamatòries
articulatòriament
broncoconstrictor
contratorpediners
entortolligadissa
fotoreproductores
historicoconcreta
historicomítiques
historiogràfiques
impertorbabilitat
impertorbablement
inquisitorialment
la Vall del Tormo
otorinolaringòleg
promotor-operador

Paraules que tinguin 18 lletres

broncoconstrictora
broncoconstrictors
contradictòriament
contraelectromotor
desautoritzadament
entortolligadisses
entortolligadissos
la Torre del Comte
magnetoresistència
otorinolaringòlegs
otorinolaringòloga

Paraules que tinguin 19 lletres

broncoconstrictores
contraelectromotora
contraelectromotors
filologicohistòrica
historicoreligiosos
la Pobla de Tornesa
la Torre de Vilella
otorinolaringologia

Paraules que tinguin 20 lletres

contraelectromotores
extraterritorialitat
la Torre de Cabdella
Montornès de Segarra
Montornès del Vallès
oscil·lopertorbògraf
otorinolaringòlogues

Paraules que tinguin 21 lletres

la Pobla de Montornès
la Torre de Claramunt
la Torre d''en Besora

Paraules que tinguin 22 lletres

la Torre dels Domenges

Paraules que tinguin 23 lletres

la Torre de Fontaubella
la Torre de les Maçanes
la Torre de l''Espanyol
Paçà, Llauró i Torderes

Paraules que tinguin 28 lletres

metall-aïllant-semiconductor


Llistat paraules simpleLlistat paraules simpleLlistat paraules simple per nombre de lletresLlistat paraules simpleLlistat paraules simpleLlistat paraules en columna por número de letras

Suggeriments per trobar més resultats:


 
Paraules que
comencen per:
Paraules que
acaben en:
[Anar a pàgina d'inici]  
Paraules que
tinguin les lletres:
Paraules que no
tinguin les lletres:
Paraules que
tinguin la cadena:
Paraules que no
tinguin la cadena:
Nombre de síl·labes:
Nombre de lletres:
Filtre anti accents
Tipus de diccionari

Altres recursos que et podrien agradar:

  • Generador de paraules aleatòries. Prem el botó i la pàgina web mostrarà una paraula a l'atzar, útil per brainstormings, jocs com Pictionary, etc.
  • Generador de mots encreuats. Tria un tema i automàticament et crea uns mots encreuats a punt per imprimir. Hi ha milions de combinacions diferents.
  • Comptador de paraules i caràcters . Per poder comptar quantes paraules, caràcters i les vegades que apareix cada paraula i cada lletra a un text.
  • Generador de sopes de lletres. Igual que abans, tria el tema desitjat i nivell de dificultat, ja sigui per a nens, difícils, fàcils, d'animals ... i de manera automàtica obtindràs la teva sopa de lletres. Mai es repeteixen els dissenys.
També pots fer servir altres diccionaris a ParaulesQue:

[inici] [mots encreuats automàtics] [sopa de lletres automàtic] [paraules aleatòries] [comptador de paraules]

Dubtes, suggeriments? contacta amb nosaltres.


Resultats en 1,38 segons.
© www.paraulesque.com (política de privacitat)