logo Paraulesque

[inici] [mots encreuats automàtics] [sopa de lletres automàtic] [paraules aleatòries] [comptador de paraules]
Paraules que
comencen per:
Paraules que
acaben en:
[Anar a pàgina d'inici]  
Paraules que
tinguin les lletres:
Paraules que no
tinguin les lletres:
Paraules que
tinguin la cadena:
Paraules que no
tinguin la cadena:
Nombre de síl·labes:
Nombre de lletres:
Filtre anti accents
Tipus de diccionariS'han trobat 1037 paraules que:
  • Tinguin la cadena de text "tur" a qualsevol lloc.
  • Utilitzant el diccionari de català oficial, topònims i noms propis, amb 165.000 paraules.

---> Selecciona com vols veure els resultats: <---
Llistat paraules simpleLlistat paraules simple per síl·labesLlistat paraules simple per nombre de lletresLlistat paraules en columnaLlistat paraules en columna per síl·labesLlistat paraules en columna por número de letras

Paraules que tinguin 3 lletres

tur

Paraules que tinguin 4 lletres

atur
turc
turo
turó

Paraules que tinguin 5 lletres

astur
atura
aturà
futur
turac
turba
turbo
turbó
turca
turcs
Túria
turió
turma
túron

Paraules que tinguin 6 lletres

altura
alturó
anturi
asturs
aturar
aturat
aturen
atureu
aturis
azotur
Costur
coturn
detura
deturi
futura
futurs
liturg
natura
obtura
satura
saturi
saturn
sutura
turacs
turbit
turbot
túrgid
turons
túrons
turquí
untura

Paraules que tinguin 7 lletres

altures
arturià
artúric
asturià
aturada
aturall
aturats
aturava
bisturí
captura
capturi
cintura
cinturó
costura
cultura
deturar
deturat
deturen
deturpa
diüturn
dretura
enturar
enturat
enturió
esturió
factura
fontura
fretura
fritura
futures
gutural
immatur
juntura
lectura
liturga
liturgs
marturi
mestura
mixtura
moltura
muntura
natural
natures
nocturn
obturar
obturat
pastura
pintura
postura
pretura
proturs
puntura
returar
ruptura
saturar
saturat
saturna
saturni
saturní
suturar
sutures
textura
tintura
tortura
tritura
turànic
turànid
turbant
turbina
turcman
turdetà
túrdids
turgent
túrgida
túrgids
turíbul
turienc
turingi
turions
turisme
turista
Turmeda
turmell
turment
turmera
turnedó
turolià
turonià
turques
turquès
Turquia
Túrquia
tururut
ventura
venturi
vulturí

Paraules que tinguin 8 lletres

apertura
artúrica
artúrics
Astúries
aturades
aturador
aturarem
aturaven
aturonat
aventura
azotúria
bismutur
bitúrige
cantúria
capturar
capturat
capturen
captures
centúria
centurió
cinturar
cinturat
cintures
costurer
costures
creatura
criatura
cultural
cultures
daturina
deleàtur
deturpar
disturbi
diüturna
diüturns
dreturer
estatura
facturar
factures
filatura
fontures
fractura
freturar
freturen
freturós
futurari
genitura
guturals
immatura
immaturs
juntures
lectures
litúrgia
litúrgic
masturba
mesturar
mixturar
mixtures
molturar
muntures
naturals
naturina
nictúria
nocturna
nocturns
obertura
pasturar
pasturen
pastures
Pastureu
pintures
positura
postural
posturer
postures
prematur
qüestura
saturada
saturant
saturats
saturnal
saturnià
satúrnia
saturnis
taciturn
texturar
textures
tintures
torturar
torturat
tortures
torturis
triturar
triturat
trituren
turànica
turànics
turànida
turànids
turbinar
turbinat
turbines
turcmana
turcmans
turcople
turfòpel
túrgides
turienca
turiencs
turífera
turingià
turíngia
turingis
turistes
turístic
turmells
turmenta
turmentí
turments
turonada
turpitud
turquesa
turquina
turquins
uratúria
venturer
ventúria
venturós

Paraules que tinguin 9 lletres

aculturar
aculturat
alitúrgic
angostura
aposaturn
arturiana
arturians
asturiana
asturians
aturadora
aturament
aturonada
aturonats
aventurar
aventurer
aventures
beneitura
binturong
bitúriges
brevitura
calcatura
capturada
centuriat
centúries
cinturada
cinturats
cinturons
cobertura
confitura
costurera
creatures
criaturam
criaturer
criatures
culturals
curvatura
deturarem
disturbis
diüturnes
dramaturg
dreturera
dreturers
enturaran
escultura
esturions
estúrnids
exequàtur
facturada
filatures
fioritura
floritura
forfetura
fornitura
fracturar
fracturat
fractures
freturant
freturosa
futurària
futuraris
futurible
futurició
futurisme
futurista
futuritat
futuròleg
hematúria
holotúria
immatures
impostura
incultura
insaturat
lineatura
litúrgica
litúrgics
litúrgies
liturgues
masturbar
maturació
maturitat
mercaptur
miniatura
naturisme
naturista
nocturnal
nocturnes
obertures
obturació
obturades
obturador
ornitures
partitura
pasturant
plicatura
positures
postureja
posturera
posturers
prelatura
prematura
prematurs
provatura
relectura
saturable
saturació
saturades
saturador
saturnals
satúrnids
satúrnies
saturnina
saturnins
sepultura
signatura
taciturna
taciturns
taumaturg
tessitura
torturada
torturats
triturada
turànides
turbidita
turbinada
turbinats
turbulent
turcmanes
turdetana
turdetans
turgència
turíngies
turística
turístics
turmalina
turmassot
turmentar
turmentat
turmentós
turnícids
turoliana
turolians
turoniana
turonians
turqueses
turquesos
turquines
venturera
venturers
ventureta
venturina
venturosa
vultúrids
vulturina
vulturins
xaturanga

Paraules que tinguin 10 lletres

acraturesi
acriaturat
aculturada
aculturats
acupuntura
alitúrgica
alitúrgics
apicultura
arturianes
artúriques
asturianes
aturonades
aventurera
aventurers
aventurina
avicultura
barbiturat
barbitúric
caricatura
centuriada
centuriats
cinturades
cinturilla
cobertures
commixtura
confiturer
confitures
conjectura
conjuntura
connatural
contextura
criaturada
criaturera
criaturers
culturisme
culturista
curvatures
desnaturar
desnaturat
desventura
deturpació
deturpador
dramaturga
dramaturgs
dretureres
escriptura
escultural
escultures
estructura
facturació
facturador
facturatge
fosfatúria
fracturada
fracturats
freturejar
freturoses
freturosos
futurament
futuràries
futuribles
futuròlegs
futuròloga
holotúries
impostures
imprimàtur
insaturada
insaturats
inscultura
judicatura
literatura
liturgista
maculatura
masturbava
maturranga
micturició
miniaturar
miniaturat
miniatures
naturalesa
naturòpata
nunciatura
obturadora
obturadors
ovicultura
partitures
parturició
pasturatge
posturejar
postureres
prefectura
prematures
projectura
provatures
quadratura
reobertura
rupturisme
rupturista
saturniana
saturnians
saturnines
saturnisme
signatures
subcultura
tabulatura
taciturnes
taumaturga
taumaturgs
tessitures
texturació
titulatura
torturades
torturador
triturable
trituració
triturador
turàniques
turbamulta
turbiditat
turbinades
turbobomba
turbohèlix
turbomotor
turborotor
turbulenta
turbulents
turcotàtar
turdetanes
Turdetània
turgescent
turienques
turiferari
turingiana
turingians
turmalines
turmellera
turmentava
turmentosa
turolianes
turonianes
Turquestan
turriforme
ventureres
venturoses
venturosos
vulturines

Paraules que tinguin 11 lletres

abreviatura
acriaturada
acriaturats
aculturació
aculturades
agricultura
agroturisme
al·lantúric
antinatural
aperturisme
aperturista
aqüicultura
assignatura
aventureres
aventurinat
aventurisme
aventurista
barbitúrica
barbitúrics
benaventura
bioturbació
bonaventura
bovicultura
candidatura
canicultura
caricaturar
caricaturat
caricatures
centuriació
centuriades
confiturera
confiturers
conjectural
conjecturar
conjecturat
conjectures
conjuntural
connaturals
contractura
creaturitat
criaturades
criaturejar
criatureres
culturitzar
cunicultura
desnaturada
desnaturats
desventurat
desventures
deturpadora
deturpadors
diinsaturat
diplomatura
diüturnitat
dramatúrgia
dramatúrgic
eqüicultura
escriptural
escripturar
escriptures
esculturals
estructural
estructurar
estructurat
estructuren
estructures
facturadora
facturadors
fracturable
futurologia
guturalment
hemocultura
immaturitat
implicatura
indeturable
insaturable
insaturació
insaturades
legislatura
literatures
litúrgiques
maculatures
malaventura
manufactura
masturbació
masturbador
miniaturada
miniaturats
monocultura
musculatura
naturalisme
naturalista
naturalitat
naturalment
nocturnitat
oberturisme
oberturista
obturacions
obturadores
oleïcultura
pasturatges
pneumatúria
policultura
posturejava
prepositura
progenitura
ranicultura
saturnianes
sericultura
sindicatura
taumatúrgia
taumatúrgic
temperatura
torturadora
torturadors
trituradora
trituradors
turbel·lari
turbobombes
turbodièsel
turbodinamo
turbohèlice
turbohèlixs
turbulència
turbulentes
turcomongol
turcotàtara
turcotàtars
túrgidament
turiferària
turiferaris
turingianes
turístiques
turmentador
turmentaven
turmentoses
turmentosos
vinicultura
viticultura
vomiturició

Paraules que tinguin 12 lletres

abreviatures
acriaturades
alitúrgiques
anticultural
appoggiatura
arquitectura
assignatures
aturafletxes
aventurinada
aventurinats
barbiturisme
benaventurat
benaventurós
cafeïcultura
capricultura
caricaturesc
carpicultura
cicloturisme
citricultura
confitureres
confitureria
crioturbació
culturalisme
culturalista
culturalment
desimboltura
desnaturades
dessaturació
desventurada
desventurats
deturpadores
dominicatura
dramatúrgica
dramatúrgics
dramaturgues
enculturació
escripturada
escripturari
estructurada
estructurals
estructurant
estructurats
facturadores
floricultura
Freturejaven
futuròlogues
galacturònic
geliturbació
horticultura
intabulatura
iranoturanià
magistratura
malaventurat
malaventurós
manufacturar
manufacturat
manufacturer
manufactures
masturbadora
masturbadors
masturbatori
miniaturades
miniaturista
naturalistes
naturalitzar
naturalitzat
nomenclatura
olivicultura
orizicultura
paralitúrgia
paralitúrgic
pasticultura
piscicultura
porcicultura
praticultura
prematuritat
puericultura
reescriptura
silvicultura
sobrenatural
sobrepastura
sobresaturar
sobresaturat
subminiatura
subsaturades
supranatural
taciturnitat
tapacostures
taumatúrgica
taumatúrgics
taumaturgues
temperatures
termoturisme
texturitzant
torturadores
trituradores
truticultura
turbel·laris
turbidímetre
turbomàquina
turboreactor
turcomongola
turcomongols
turcotàtares
turgescència
turiferàries
Turkmenistan
turmentadora
turmentadors

Paraules que tinguin 13 lletres

antesignatura
antidisturbis
arboricultura
arquitectural
arquitectures
astacicultura
aventurinades
barbitúriques
benaventurada
benaventurats
benaventurosa
Camp de Túria
canaricultura
caricaturesca
caricaturescs
caricaturista
conjecturable
contracultura
contranatural
culturització
desculturació
desventurades
digitipuntura
dreturerament
escripturària
escripturaris
escripturista
estructuració
estructurades
estructurador
estructurisme
extranaturals
freturosament
fructicultura
helicicultura
holoturioïdeu
holoturoïdeus
insaturacions
intercultural
litúrgicament
llicenciatura
magistratures
malaventurada
malaventurats
malaventurosa
manufacturats
manufacturava
manufacturera
manufacturers
masturbadores
masturbatòria
masturbatoris
miniaturitzar
miniaturitzat
mitilicultura
monoinsaturat
mugilicultura
multicultural
naturalitzada
naturalitzats
nomenclatural
ostreïcultura
paralitúrgica
paralitúrgics
populicultura
prematurament
preternatural
primogenitura
quadraturisme
quadraturista
reestructurar
saturabilitat
sericicultura
sobrenaturals
sobresaturada
sobresaturant
sobresaturats
sociocultural
taciturnament
texturització
texturitzants
tinquicultura
torturadament
tructicultura
tubericultura
turbidimetria
turboagitador
turcomongoles
turmentadores
Venturosament

Paraules que tinguin 14 lletres

benaventurades
benaventurança
benaventuroses
benaventurosos
caricaturitzar
cerealicultura
ciprinicultura
columbicultura
contracultural
contranaturals
contraobertura
coturnicultura
dramatúrgiques
electrocultura
escripturàries
escripturístic
espermocultura
estructuradora
estructuradors
holoturioïdeus
iranoturaniana
iranoturanians
isoestructural
jusnaturalisme
jusnaturalista
malaventurades
malaventuroses
malaventurosos
manufactureres
masturbatòries
miniaturitzada
miniaturitzats
naturalització
naturalitzades
paraliteratura
pondoestatural
salmonicultura
sobresaturació
sobresaturades
socioculturals
sotsprefectura
subestructural
taumatúrgiques
turbidimètrica
turboautomòbil
turbogenerador
turbopropulsió
turbopropulsor
turbulentament
turcomongòlica
turcomongòlics

Paraules que tinguin 15 lletres

antinaturalista
arquitecturista
caricaturesques
caricaturitzada
civicoculturals
conjecturalment
connaturalitzar
contrasignatura
criotemperatura
cuniculicultura
desnaturalitzar
desnaturalitzat
escripturística
escripturístics
estructuradores
estructuralisme
estructuralista
estructuralment
etnicoculturals
infraestructura
internunciatura
iranoturanianes
macroestructura
microestructura
miniaturització
paralitúrgiques
reestructuració
superestructura
supraestructura
tecnoestructura
transculturació
turboalternador
turbocompressor
turbopropulsors
turboventilador
ultraestructura
vitivinicultura

Paraules que tinguin 16 lletres

anguil·licultura
contraescriptura
desnaturalitzada
desnaturalitzant
desnaturalitzats
desventuradament
dietilbarbitúric
estructuradament
infraestructural
infraestructures
paleotemperatura
sobrenaturalisme
sobrenaturalment
superestructures
turboalimentador

Paraules que tinguin 17 lletres

artisticocultural
benaventuradament
benaventurosament
conjecturablement
connaturalització
costurercosturera
desnaturalització
desnaturalitzades
escripturístiques
estereoestructura
malaventuradament
malaventurosament
pluriculturalisme
Poligalacturonasa
poligalacturònics
preternaturalisme

Paraules que tinguin 18 lletres

hortofructicultura
Riba-roja de Túria
subminiaturització

Paraules que tinguin 20 lletres

microminiaturització


Llistat paraules simpleLlistat paraules simpleLlistat paraules simple per nombre de lletresLlistat paraules simpleLlistat paraules simpleLlistat paraules en columna por número de letras

Suggeriments per trobar més resultats:


 
Paraules que
comencen per:
Paraules que
acaben en:
[Anar a pàgina d'inici]  
Paraules que
tinguin les lletres:
Paraules que no
tinguin les lletres:
Paraules que
tinguin la cadena:
Paraules que no
tinguin la cadena:
Nombre de síl·labes:
Nombre de lletres:
Filtre anti accents
Tipus de diccionari

Altres recursos que et podrien agradar:

  • Generador de paraules aleatòries. Prem el botó i la pàgina web mostrarà una paraula a l'atzar, útil per brainstormings, jocs com Pictionary, etc.
  • Generador de mots encreuats. Tria un tema i automàticament et crea uns mots encreuats a punt per imprimir. Hi ha milions de combinacions diferents.
  • Comptador de paraules i caràcters . Per poder comptar quantes paraules, caràcters i les vegades que apareix cada paraula i cada lletra a un text.
  • Generador de sopes de lletres. Igual que abans, tria el tema desitjat i nivell de dificultat, ja sigui per a nens, difícils, fàcils, d'animals ... i de manera automàtica obtindràs la teva sopa de lletres. Mai es repeteixen els dissenys.
També pots fer servir altres diccionaris a ParaulesQue:

[inici] [mots encreuats automàtics] [sopa de lletres automàtic] [paraules aleatòries] [comptador de paraules]

Dubtes, suggeriments? contacta amb nosaltres.


Resultats en 1,16 segons.
© www.paraulesque.com (política de privacitat)